Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Kutno bez foliówek - różane ekotorby dla Kutna


Lokalizacja

Teren miasta Kutno

Skrócony opis

Korzystanie z wielorazowych bawełnianych toreb przyjazne dla środowiska.

Opis projektu

Wykonanie toreb bawełnianych eko z logo miasta w celu zmniejszenia szkodzących środowisku toreb foliowych przeznaczonych dla mieszkańców miasta Kutna bezpłatnie w ramach akcji promującej markę „Kutno – miasto róż”. W ramach akcji jedna osoba będzie mogła otrzymać jedną eko - torbę. Pozwoli to większej liczbie osób wziąć udział w akcji. Takie eko - torby są znacznie trwalsze,praktyczniejsze, a przede wszystkim mniej szkodliwe dla środowiska.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zachęcenie coraz większej ilości osób do korzystania z toreb wielokrotnego użytku. Pomimo coraz większej świadomości mieszkańców wciąż wiele osób decyduje się na kupowanie jednorazówek. Są one wyrzucane do śmieci, a proces ich rozkładu jest bardzo długi. Następstwem tego zachowania jest degradacja naszego środowiska. Wybór torby ekologicznej wiąże się również z oszczędnością kosztów, jakie ponosimy przy zakupie jednorazowych reklamówek. Najważniejszym jednak argumentem, przemawiającym za korzystaniem z takich toreb jest to, iż nie wpływają negatywnie na środowisko.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt500 zł
2Wykonanie, zakup 3000 szt. toreb wraz z dostawą24 500 zł
Łącznie: 25 000 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA oraz WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (…) ochrony środowiska i przyrody ( …) oraz promocji gminy.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.