Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 44

44. Amerykański sen w Kasprowiczu - warsztaty językowe, przybliżenie kultury USA


Lokalizacja

budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ul. Stefana Okrzei 1A, Kutno

Skrócony opis

W dzisiejszych czasach jedną z kluczowych umiejętności jest znajomość języka angielskiego, dlatego chcemy dać mieszkańcom Kutna możliwość zdobycia potrzebnych umiejętności. Proponujemy warsztaty językowe, konkursy i spotkania przybliżające kulturę Stanów Zjednoczonych. Zaplanowane działania są otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta - od najmłodszych uczniów po seniorów.

Opis projektu

W ramach projektu chcemy przybliżyć mieszkańcom Kutna kulturę amerykańską oraz podnieść poziom znajomości języka angielskiego. Pierwszym działaniem przewidzianym w ramach projektu jest organizacja trzech spotkań "ze Stanami Zjednoczonymi" poruszających kolejno tematy podróży, kultury i historii. Aby umożliwić ich realizację zakupiony zostanie sprzęt multimedialny oraz niezbędne wyposażenie sali. Ze względu na stale rosnącą potrzebę nauki języka angielskiego wśród mieszkańców Kutna, chcemy przeprowadzić serię warsztatów kładących nacisk na praktyczne umiejętności językowe. Warsztaty odbędą się w formie 3-godzinnych zajęć dla czterech grup wiekowych - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i seniorów. W celu przeprowadzenia warsztatów zostanie zakupione profesjonalne wyposażenie do interaktywnej pracowni językowej. Aby zainteresować najmłodszych mieszkańców naszego miasta, w kutnowskich szkołach podstawowych zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny "Stany Zjednoczone w moich oczach". Z prac uczestników stworzona zostanie wystawa plastyczna prezentowana w budynku szkoły. Dla uczniów gimnazjów odbędzie się konkurs języka angielskiego. Ze względu na otwarty charakter działań zostaną zakupione zamykane szafki służące do przechowywania rzeczy uczestników projektu. Zadanie przewiduje również adaptację pomieszczeń dotychczasowej szatni do umieszczenia szafek. Projekt przewiduje także stworzenie kącika literatury amerykańskiej w szkolnej bibliotece.

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów projektu jest promocja kultury Stanów Zjednoczonych wśród mieszkańców Kutna. Kolejnym celem jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego kutnian i zachęcenie ich do nauki języka obcego. Cele te wpisują się w zadania własne gminy - kulturę oraz edukację publiczną. (....)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1organizacja trzech "spotkań ze Stanami Zjednoczonymi" podróże, kultura, historia10 000 zł
2warsztaty językowe oraz zakup wyposażenia pracowni22 000 zł
3przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów kutnowskich szkół podstawowych wraz ze zorganizowaniem wystawy prac3 500 zł
4przeprowadzenie konkursu języka angielskiego dla uczniów kutnowskich szkół gimnazjalnych3 000 zł
5zakup zamykanych szafek oraz adaptacja pomieszczenia szatni38 000 zł
6utworzenie kącika literatury amerykańskiej w szkolnej bibliotece2 000 zł
Łącznie: 78 500 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Amerykański sen w Kasprowiczu - warsztaty językowe, przybliżenie kultury USA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie