projekt nr 14

14. Dla dobra Naszych dzieci - zajęcia SI, terapia logopedyczna i terapia pedagogiczna


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Skrócony opis

Wspierajmy prawidłowy rozwój najmłodszych obywateli Naszego Miasta.
Rozpoznanie, zrozumienie i rozwiązanie problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie poprzez udział w zajęciach terapii integracji sensorycznej, terapii logopedycznej i pedagogicznej.

Opis projektu

Projekt skierowany do najmłodszych mieszkańców miasta Kutno (do szóstego roku życia) oraz ich rodziców bądź opiekunów, którzy nieodpłatnie będą mogli skorzystać z pomocy terapeuty Integracji Sensorycznej, logopedy i terapeuty pedagogicznego. Zajęcia odbywałyby się w sali Integracji Sensorycznej utworzonej również z Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku oraz w salach udostępnionych przez dyrektora szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Zajęciami objęte zostałyby dzieci zdiagnozowane dla których takie zajęcia są niezbędne. Tego typu terapie odgrywają ważną rolę w okresie wczesnego wspomagania, mają na celu wyrównanie szans w rozwoju dzieci.

Uzasadnienie

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania dziecka w otoczeniu (koncentracja, równowaga, motoryka), zwalczanie trudności związanych z uczeniem się oraz wsparcie rodziców/opiekunów dzieci z trudnościami rozwojowymi. Co roku nie ubywa, a przybywa coraz więcej dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami w zachowaniu, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka w życiu społecznym oraz problemy w dalszej edukacji. Integracja sensoryczna, terapia logopedyczna oraz wczesna terapia pedagogiczna odgrywają ważną rolę w samoocenie dziecka - jego akceptacji oraz rozwoju społecznego jak i emocjonalnego. Wpływa na całościowy rozwój dziecka, stymuluje pracę wszystkich zmysłów, tj. węch, wzrok, słuch, smak i dotyk, a prawidłowa współpraca wszystkich zmysłów w rozwoju dziecka pozwala mu odnaleźć się i funkcjonować w świecie i społeczeństwie. Zajęcia poprzedzone zostaną wywiadem z rodzicami w celu ustalenia trudności z jakimi zmaga się dziecko, a następnie ustalenie planu ćwiczeń. Poza zajęciami rodzice otrzymają zalecenia do wykonywania ćwiczeń w domu. Uczestnictwo w tego typu zajęciach w państwowych placówkach jest znacznie ograniczony, a dzięki możliwości realizacji projektu damy dzieciom szansę na skorzystanie z profesjonalnej, specjalistycznej i bezpłatnej pomocy. Zostanie nawiązana współpraca z Poradnią w celu wyłonienia dzieci do terapii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Prowadzenie zajęć przez terapeutów (terapia SI, logopedyczna, pedagogiczna)45 000 zł
2Zakup materiałów, pomocy do pracy z dziećmi10 000 zł
3Doposażenie gabinetu/sali do przeprowadzenia zajęć20 000 zł
4Obserwacja, diagnoza, konsultacje, ćwiczenia z rodzicami10 000 zł
Łącznie: 85 000 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

W ramach realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (w wieku przedszkolnym) realizowane jest w przedszkolach i punktach przedszkolnych (publicznych i niepublicznych) na co przekazywane są do budżetu miasta wyodrębnione środki w ramach subwencji oświatowej. Zakwalifikowane do tego rodzaju pomocy dzieci są objęte tego rodzaju zajęciami. Jednak wobec lawinowo zwiększającej się liczby dzieci wymagającej specjalistycznych zajęć, w tym terapii pedagogicznej, logopedycznej, itp., przedsięwzięcie to ma szansę stanowić uzupełnienie oferty miasta dla dzieci wymagających wsparcia.

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

Projekt zakłada bezpłatny dostęp do kompleksowych form wsparcia dzieci w zakresie pomocy terapeutycznej (SI), logopedycznej i terapii pedagogicznej. Zajęcia odbywać się mają w sali Integracji Sensorycznej utworzonej w 2017 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, w ten sposób pośrednio przyczynią się do większej dostępności projektu już wcześniej powstałego.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu edukacji publicznej.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).