projekt nr 38

38. Seniorze-darmowa rehabilitacja i geriatra dla Ciebie


Lokalizacja

Nabór do turnusów będzie się opierał na publicznym ogłoszeniu.

Skrócony opis

Celem projektu jest zapewnienie darmowego turnusu rehabilitacyjnego dla 150 mieszkańców Kutna powyżej 60 roku życia. W ramach turnusu odbędzie się 10 dniowy cykl zabiegów wraz z wizytą rehabilitanta lub geriatry ( w zależności od wskazań medycznych).

Opis projektu

Kutno jest miastem ze szczególnie dużą grupą seniorów. Wiąże się to z potrzebami zapewnienia kondycji ruchowej i zdrowotnej. Środowisko seniorów wielokrotnie podkreślało potrzebę zapewnienia oferty w zakresie ochrony zdrowia dla najstarszych mieszkańców. Celem projektu jest zapewnienie darmowego turnusu rehabilitacyjnego dla 150 mieszkańców Kutna powyżej 60 roku życia. W ramach turnusu odbędzie się 10-dniowy cykl zabiegów wraz z wizytą rehabilitanta lub geriatry (w zależności od wskazań medycznych).
10-dniowy turnus zawierać będzie m.in w zależności od wskazań lekarskich lub schorzeń: zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym np. krioterapia miejscowa, magnetronic, fala uderzeniowa, jonoforeza, diadynamic, laseroterapia oraz kinezyterapię (ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia w odciążeniu kończyn, ćwiczenia izometryczne).

Uzasadnienie

W obecnej chwili system opieki zdrowotnej nie daje możliwości szybkiej dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych. Chcemy to zmienić i umożliwić większej liczbie mieszkańców dostępność do tego typu usługi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1150 turnusów z poradą lekarską x 650 złotych97 500 zł
2Promocja projektu2 500 zł
Łącznie: 100 000 zł

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✘ Projekt jest nie możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zadanie jest możliwe do realizacji w trybie realizacji programu polityki zdrowotnej przyjętego przez gminę uchwałą Rady Miasta. Zgodnie z rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji program powinien zawierać opis problemu zdrowotnego (problem zdrowotny, populacja kwalifikująca się do programu, uzasadnienie potrzeby realizacji), cele programu, adresatów, koszty, monitorowanie i ewaluacja.

Zgodnie z w/w ustawą (Rozdział 4 art. 48) opracowany projekt należy przekazać do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu jego zaopiniowania. Agencja sporządza opinie w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu.

Program musi być również zaopiniowany przez Wojewodę pod kątem zgodności z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. Program być musi również przyjęty uchwałą Rady Miasta Kutno. Wyboru realizatora programu dokonuje się w drodze ogłoszonego konkursu ocen. Narodowy Fundusz Zdrowia może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST w kwocie nieprzekraczającej 40% środków przewidzianych na realizację programu.

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, który ma być zrealizowany na rok 2020, wymagający opinii Agencji oraz Wojewody, to 1 września 2019 r.
W związku z powyższym terminy opracowania dokumentacji (programu, ogłoszenia konkursowego), uzyskania właściwych opinii oraz przeprowadzonej procedury konkursowej mogą nie pozwolić na realizację programu w roku 2020 i wymagać realizacji w roku 2021.

✔ Projekt ogólnodostępny.

Realizacja projektu zakłada sfinansowanie 10-dniowego cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych z wizytą rehabilitanta lub geriatry (w zależności od wskazań medycznych). Zaplanowane w projekcie działania wpisują się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022.

Proponowany projekt jest ogólnodostępny, a jego zakres mieści się w określonych ustawą zadaniach własnych gminy (ochrona zdrowia). Aby zrealizować powyższe zadanie zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych konieczne jest opracowanie programu polityki zdrowotnej. Zgodnie z rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji program powinien zawierać opis problemu zdrowotnego (problem zdrowotny, populacja kwalifikująca się do programu, uzasadnienie potrzeby realizacji), cele programu, adresatów koszty, monitorowanie i ewaluacja. Zgodnie z w/w ustawą (Rozdział 4 art. 48) opracowany projekt należy przekazać do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu jego zaopiniowania. Kwota przeznaczona na realizację projektu zostanie pomniejszona o koszty przygotowania programu polityki zdrowotnej, w zależności od wybranej oferty.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaproponowane zadanie można zrealizować jako program polityki zdrowotnej. Jednostka samorządu terytorialnego musi spełnić wymogi wskazane w tej ustawie, w tym m.in. przyjąć program polityki zdrowotnej w drodze odpowiedniej uchwały rady gminy.

Z uwagi na to, iż projekt nie może być zrealizowany w ciągu jednego roku budżetowego zgodnie z §1 uchwały Nr V/56/19 Rady Miasta Kutno z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego ewentualne wydłużenie realizacji zadania będzie możliwe w uzasadnionych przypadkach na lata następne, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie o finansach publicznych.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.