Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Kutnowska łąka kwietna


Lokalizacja

Na terenie miasta w uzgodnieniu z Biurem Zieleni Miejskiej.

Skrócony opis

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej na terenie Kutna, która wpłynie na estetykę i ograniczy działanie smogu w mieście. Będzie także domem dla setek owadów i roślin i alternatywą dla zielonych trawników.  Projekt ma wymiar społeczny poprzez wspólne sianie łąki oraz walor edukacyjny w formie prezentacji informacji o gatunkach roślin.

Opis projektu

Założenie łąki kwietnej obejmuje etapy:
• wybór miejsca – w uzgodnieniu z wydziałem merytorycznym
• przygotowanie terenu – zabiegi pod wysiew
• wybór mieszanki – dostosowanie do warunków terenu
• wysiew – zaproszenie harcerzy i mieszkańców do wysiewu
• wstępna pielęgnacja – niezbędne zabiegi początkowe
• oznaczenie miejsca – tabliczka edukacyjna
Łąka  kwietna nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych poza koszeniem, (jeden-dwa razy w roku (po kwitnieniu gatunków). Łąka będzie oznaczona tabliczką informacją.

Uzasadnienie

Stworzenie dzikiej łąki w mieście jest inicjatywą współtworzącą miejską przestrzeń oraz miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Projekt umożliwi mieszkańcom obcowanie z wieloma gatunkami roślin i kwiatów, gdyż łąka kwietna to najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne, w przeciwieństwie do miejskich trawników i  miejsce do życia dla dzikich owadów zapylających. Łąka kwietna to także ekonomicznie uzasadniona alternatywa dla miejskich trawników. Łąka nie wymaga regularnego koszenia, co oszczędza pieniądze miasta i zdrowie mieszkańców. Wykorzystanie roślin łąkowych ogranicza emisję spalin i sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych – łąki zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły. Łąki kwietne ograniczają także poziom smogu w mieście. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu łąki są odporne na suszę, a jednocześnie w czasie ulewnych deszczów mogą zatrzymać 2 razy więcej wody niż trawnik. Wyższa roślinność zapobiega efektowi tzw. wysp cieplnych, które latem powoduje, że temperatura w mieście może być nawet 10-15°C wyższa, niż na przedmieściach.
Łąka wzbogaci ekosystem miejski, da pożywienie i schronienie dla pożytecznych owadów – pszczół, motyli, trzmieli, a także ptaków i małych ssaków. Efektem stworzenia takiej kwietnej enklawy pośród zieleni trawników będzie stworzenie miejsc schronienia, odpoczynku, rozmnażania i żerowania dla wielu grup zwierząt.
Przy łące zostanie zamontowana tablica edukacyjna.
Projekt ma charakter społeczny – wspólne sianie łąki zwiększy zainteresowanie mieszkańców tematem ekologicznych rozwiązań w kierunku ograniczania skutków zmian klimatycznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1mieszanka kwiatów5 000 zł
2przygotowanie terenu pod wysiew8 000 zł
3zabiegi pielęgnacyjne w początkowym okresie wzrostu3 000 zł
4 tablica informacyjna: 500 zł
Łącznie: 16 500 zł

Postęp realizacji

Łąka została założona w dwóch lokalizacjach u zbiegu ul. Jana Pawła II i ul. Podrzecznej.

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

BIURO ZIELENI MIEJSKIEJ:

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu zieleni gminnej (…).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kutnowska łąka kwietna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie