projekt nr 12

12. Rozhuśtani bez barier – integracyjny plac zabaw dla dzieci i osób poruszających się na wózkach


Lokalizacja

Teren w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1

Skrócony opis

Brak w Kutnie placu  zabaw, z którego mogłyby korzystać dzieci i osoby z ograniczoną mobilnością ruchową. Bariery architektoniczne uniemożliwiają cieszenie się tym, co dzieci małe i duże kochają najbardziej – zabawą.
Projekt Rozhuśtani bez barier zakłada postawienie na terenie dostępnym dla osób z niepełnosprawnością huśtawek integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Daj radość huśtania!

Opis projektu

Projekt obejmuje doposażenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w specjalnego rodzaju huśtawki, które umożliwią dzieciom i osobom starszym poruszającym się na wózkach (z ograniczoną mobilnością ruchową) cieszyć się z uroków huśtania się.  Dzięki takim huśtawkom rodzice niepełnosprawnych dzieci nie będą już musieli omijać placów zabaw, będą mogli zaproponować swoim dzieciom ten rodzaj zabawy. Bariery architektoniczne na placach zabaw są duże: wózkiem inwalidzkim nie wjedzie się na huśtawkę, do tego place zabaw wysypane są piaskiem, po którym wózek nie przejedzie.

Rodzaje huśtawek:
- Huśtawka dla niepełnosprawnych – wersja do wkopania z gondolą  umożliwia wjechanie wózkiem oraz zabawę bez ograniczeń wiekowych
Dane techniczne:
Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,94 x 1,90 x 2,61 m
Strefa bezpieczeństwa: 7,14 x 4,40 m
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-2:2008
Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Użytkownik może samodzielnie wprawić huśtawkę w ruch lub ją zatrzymać używając do tego lin. Huśtawka może być opcjonalnie wyposażona w blokadę na kluczyk uniemożliwiającą używanie jej przez osoby postronne. Aby zamknąć wjazd należy przyciągnąć rampę za pomocą łańcuchów bocznych i zablokować ją poręczą. Otwarcie zamkniętej gondoli następuje poprzez podniesienie obręczy blokującej rampę. Wózek unieruchamia się za pomocą hamulca. Gondola huśtawki posiada gumowe odbojniki (zderzaki) umieszczone po obu jej stronach.


- Karuzela integracyjna  
Karuzela umożliwia jednoczesne korzystanie przez 3 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz 6 osób siedzących na ławeczkach. Każda z osób będąca wewnątrz karuzeli może wprawić karuzelę w ruch obrotowy lub ją zatrzymać używając talerzyka napędowego umieszczonego w centralnej części karuzeli. Karuzela posiada wahadłowe furtki wejściowe. Furtki będące w pozycji niezamkniętej blokują obrót karuzeli. Otwarcie zamkniętej furtki następuje po użyciu przycisku blokady znajdującego się przy każdym skrzydle furtki. Wewnątrz karuzeli znajduje się hamulec odśrodkowy zabezpieczający przed zbyt szybkim obracaniem się karuzeli.
Dane techniczne
Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,47 x 2,47 x 0,79 m
Wysokość swobodnego upadku: 0,79 m
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008 zawierający zapis, że dotyczy on "karuzeli dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich".

- Huśtawka integracyjna z jednym siedziskiem typu bocianie gniazdo. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, z ławeczką obok siedziska.

Dane techniczne
Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,85 x 1,00 x 2,40 m
Strefa bezpieczeństwa: 2,35 x 7,50 m
Wysokość swobodnego upadku: 1,30 m
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176

Huśtawki integracyjne maj przełamać bariery i budować spójność społeczną.
Działanie: Huśtawka umożliwia wjechanie wózkiem na zamontowaną na urządzeniu platformę, co daje możliwość samodzielnego z niej korzystania przez osobę niepełnosprawną. Urządzenie ma rozkładany podest, po którym wózek wjeżdża do środka.
Karuzela integracyjna również umożliwia wjechanie wózkiem na zamontowaną na urządzeniu platformę, co daje możliwość samodzielnego z niej korzystania przez osobę niepełnosprawną. Posiada specjalne zapięcia bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Projekt umożliwia rozwijanie w naszym mieście idei integracji społecznej. Da szanse na korzystanie z miejskich placów zabaw nie tylko rodzinom z dziećmi zdrowymi, ale również z dziećmi poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Podniesie jakość życia dzieci niepełnosprawnych dając im szanse na aktywne spędzanie czasu razem ze zdrowymi rówieśnikami.

W Kutnie niemożliwe jest skorzystanie z propozycji ogólnodostępnych placów zabaw przez osoby niepełnosprawne. Huśtawki nie są przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcja narządu ruchu. Maja z małe siedziska, są za ciasne i za niskie.  
Istnieją szkoły i przedszkola, placówki  integracyjne, w których opiekunowie dbają o to by podopieczni mieli jak najwięcej doświadczeń w kontaktach społecznych, wychodzą tez z nimi na palce zabawa. Na placach zabaw huśtać mogą się tylko najmłodsi niepełnosprawni – których dorośli są w stanie przenieść. Te starsze z poważniejszymi dysfunkcjami ruchowymi nie mają takiej możliwości. Wiele dzieci nie posiada umiejętności samodzielnego siedzenia, niezbędne jest dostosowanie siedziska do wymogów zdrowotnych.


Z projektu skorzystają dzieci z niepełnosprawnością i osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz ich rodziny. Dzieci już nie będą musiały patrzeć jak zdrowi koledzy korzystają z uroków dzieciństwa jakim jest proste huśtanie się.
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 uatrakcyjni to miejsce co z kolei pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny i na przeciwdziałanie wykluczeniu niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Huśtawka z gondolą (wersja do wkopania)25 000 zł
2Karuzela integracyjna 48 000 zł
3Przygotowanie podłoża 5 000 zł
4Koszt transportu 2 000 zł
5Montaż 4 000 zł
6Huśtawka integracyjna z siedziskiem15 000 zł
Łącznie: 99 000 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki