projekt nr 26

26. Mural dla Ireny Szewińskiej: "Na zawsze w naszych sercach!"


Lokalizacja

Realizacja projektu planowana jest na murowanej części ogrodzenia Stadionu Miejskiego im. Henryka Tomasza Reymana w Kutnie. Obiekt ten jest własnością gminy miejskiej Kutno i znajduje się w zarządzie MOSiR w Kutnie. Fragment ogrodzenia na którym planuje się wykonanie muralu znajduje się w pobliżu bloku położonego przy ul.Olimpijskiej 4a, pomiędzy trybuną stadionu a Bursą Nr 1 w Kutnie. Mur usytuowany jest równolegle do traktu pieszego łączącego ul.Olimpijską z ul.Oporowską.

Skrócony opis

Irena Szewińska to najlepsza lekkoatletka w dziejach polskiego sportu, 7-krotna medalistka olimpijska (1964, 1968, 1972, 1976), rekordzistka Polski, Europy i świata (biegi na 100, 200 i 400 m., w skoku w dal, sztafetach), najlepsza sportsmenka świata (1974), członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zmarła w 2018 r. Uczcijmy jej pamięć symbolicznie na ul.Olimpijskiej, na murze stadionu...

Opis projektu

Projekt polega na wykonaniu muralu o wymiarach około 2,5 x 10 metrów poświęconego Irenie Szewińskiej, wybitnej reprezentantce Polski w lekkoatletyce. Mural symbolicznie umiejscowiony zostanie przy ul.Olimpijskiej na murze stadionu miejskiego. Na muralu zostanie przedstawiona Irena Szewińska w trakcie zwycięskiego biegu, w tle siedem zdobytych przez nią medali olimpijskich oraz napis: IRENA SZEWIŃSKA (1946-2018) - NA ZAWSZE W NASZYCH SERCACH!
Realizacja prac będzie obejmowała:
1. opracowanie projektu graficznego (2-3 iteracje poprawek),
2. mieszanie i przygotowanie farb (około 25 kolorów),
3. przygotowanie ściany (gruntowanie i wyrównanie powierzchni),
4. wynajem rusztowania,
5. materiały dodatkowe (taśmy, narzędzia),
6. prace malarskie,
7. zabezpieczenie powłoką antygrafitti,
8. koszty transportu.

Uzasadnienie

1. Proponowane w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego zadanie dotyczy szeroko rozumianej promocji kultury fizycznej i sportu poprzez prezentację osiągnięć najwybitniejszej polskiej lekkoatletki wszech czasów. Postać Ireny Szewińskiej stanowi wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń sportowców, gdyż startując na Igrzyskach Olimpijskich zdobyła dla Polski trzy złote medale, dwa srebrne i dwa brązowe.  Prezentacja sukcesów tej sportsmenki przyczyni się do promocji sportu i rozwoju kultury fizycznej w społeczności miasta Kutna, a w szczególności wśród młodzieży.
2. Wszystkie zadania w zakresie kultury fizycznej jednostki samorządu terytorialnego realizują jako zadania własne.  Szczególnie istotne jest, aby przy tworzeniu warunków dla rozwoju kultury fizycznej gmina zyskiwała akceptację wydatkowania środków na sport i rekreację. Taki rezultat można osiągnąć m.in. poprzez prezentację najwybitniejszych sportowców.
3. Mural przyczyni się także do promocji miasta Kutna w Polsce, gdyż dotąd Irena Szewińska nie była uczczona w ten sposób.
4. Zagospodarowanie  poprzez profesjonalny mural nieestetycznego dotąd miejsca poprawi wygląd miasta.
5. Mural będzie w pełni dostępny dla mieszkańców, gdyż będzie zdobił mur stadionu MOSiR przy trakcie pieszym łączącym ul.Olimpijską z ul.Oporowską.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1opracowanie projektu graficznego (2-3 iteracje poprawek)3 198 zł
2mieszanie i przygotowanie farb (około 25 kolorów)4 797 zł
3przygotowanie ściany (gruntowanie i wyrównanie powierzchni)2 214 zł
4wynajem rusztowania i narzędzi, zakup taśm malarskich, transport1 968 zł
5prace malarskie i zabezpieczenie muralu powłoką antygrafitti,11 808 zł
Łącznie: 23 985 zł

BIURO SPORTU I TURYSTYKI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

Należy rozważyć wykonanie muralu z kutnowskimi sportowcami lub np. Henrykiem Reymanem - patronem Stadionu Miejskiego

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ładu przestrzennego (...) oraz kultury fizycznej i turystyki (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki