projekt nr 42

42. Dzikie róże na ul. Kościuszki


Lokalizacja

Kutno,  ul. Kościuszki, od Ronda Róż do wjazdu do Aquaparku.

Skrócony opis

Projekt zakłada nasadzenia dzikich róż (rosa rubiginosa) wzdłuż ul. Kościuszki, od Ronda Róż do wjazdu do Aquaparku.

Opis projektu

W ramach projektu zostaną wykonane nasadzenia dzikich róż (rosa rubiginosa) w ilości około 2000 szt. wzdłuż ul. Kościuszki, od Ronda Róż do wjazdu do Aquaparku - pas długości ok. 300 mb o szerokości 5 m. Nasadzenia planowane są na przełomie października i listopada. Zrealizowanie projektu zakłada:
> zakupienie około 2000 sztuk dzikich róż z gołym korzeniem w profesjonalnej szkółce róż, odmiany długo kwitnące o dużych kwiatach.
> przygotowanie terenu pod nasadzenia (oczyszczenie z istniejącej darni i chwastów,  zastosowanie odpowiednich nawozów)
> sadzenie ok. 2000 szt. róż w pasie ok. 300 mb o szerokości 5m.

Uzasadnienie

Celem projektu jest powrót do tradycji różanej oraz upiększenie przestrzeni miejskiej. Pas dzikich róż przy wjeździe do miasta będzie miał wysokie walory dekoracyjne. Róże dzikie łatwo się rozrastają, obficie kwitną i tworzą barwne owoce, dekoracyjne także zimą. Róże mają jeszcze jedną znaczącą cechę - lepiej niż wiele innych roślin ozdobnych znoszą zanieczyszczenie powietrza spalinami, a obecność CO2 powoduje obfitsze kwitnienie. Pasy z dzikich róż towarzyszą miejskim trasom komunikacyjnym w wielu miastach.  Róże dzikie to rośliny łatwe w pielęgnacji i efektownie wyglądające. Rośliny te stanowią nie tylko piękną dekorację, ale są także przystosowane do trudnych warunków, które występują w mieście.  Róże, które znikły z krajobrazów miast, powinny ze względu na swe wartościowe cechy, ponownie znaleźć tu swoje miejsce. Bogata architektura krajobrazu miasta w znaczący sposób wpłynie na budowanie pozytywnego wizerunku, czyniąc otoczenie bardziej naturalnym i przyjaznym wszystkim mieszkańcom oraz gościom. Projekt idealnie wpisuje się w realizację strategii "Kutno - miasto róż".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup sadzonek dzikich róż ok. 2000 szt. 15 000 zł
2przygotownie terenu pod nasadzenia i sadzenie róż10 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

BIURO ZIELENI MIEJSKIEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 12 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska (…), zieleni miejskiej i zadrzewień, promocji gminy.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Załączniki