projekt nr 37

37. Boiska do siatkówki plażowej dla każdego!


Lokalizacja

Miasto Kutno

ul. Dąbrowskiego 1
Teren I LO w Kutnie, bezpośrednio przy ulicy Dąbrowskiego,między budynkiem I LO, a dawną siedzibą poradni psychologiczno- pedagogicznej.

ul. Jagiełły 6
Teren przy SP nr 9 w Kutnie

Skrócony opis

Wybudujmy przy ulicy Dąbrowskiego i ulicy Jagiełły kompleks dwóch boisk do siatkówki plażowej. Siatkówka plażowa to fantastyczna, letnia aktywność. Można się poruszać, dobrze bawić i opalić za jednym zamachem.
Pomóżcie zrealizować nam ten projekt, a my sprawimy, że będzie on tętnił życiem! Boiska będą dostępne dla każdego mieszkańca.

Opis projektu

W ramach projektu wybudowane zostaną dwa boiska do siatkówki plażowej o szacowanych wymiarach 14x28m. Projekt realizowany będzie dla wszystkich mieszkańców miasta Kutno, którzy w okresie letnim będą chcieli trenować rekreacyjnie lub profesjonalnie siatkówkę plażową, oraz do organizacji turniejów promujących miasto Kutno. Obiekty tego typu sprawdzają się doskonale w wielu miejscach w Polsce, z powodu coraz większego zainteresowania tą formą spędzania wolnego czasu.
W ramach projektu należy wykonać piłko chwyty oraz roboty ziemne przygotowujące obszar. Następnie wykonać minimum 0,5 metrowy wykop na tym obszarze(w tym wywóz usuniętej gleby). Kolejny etap to wykonanie podbudowy (żwir, geowłóknina) w wykopanej niecce oraz wykonanie na całym obwodzie zabudowy betonowej w celu zabezpieczenia osuwania piasku. Wypełnienie powstałej niecki piaskiem naturalnym - najlepiej morskim lub najbardziej zbliżonym - spełniającym wymogi światowych federacji. W etapie końcowym należy zakupić sprzęt sportowy: 3 x kompletne zestawy do siatkówki plażowej oraz zamontować tuleje pod słupki.
Zakładany czas realizacji ok. trzy miesiące.

Uzasadnienie

Od kilku lat można zaobserwować to, że mieszkańcy naszego miasta chcący uprawiać siatkówkę plażową muszą udawać się do okolicznych miejscowości (Krośniewice, Żychlin) z powodu braku takich boisk w naszym mieście. Takie boiska pozwalają walczyć z nudą i zobojętnieniem wśród lokalnej społeczności, a przede wszystkim młodzieży, dla której to będzie dodatkowa forma podnoszenia swoich umiejętności oraz zainteresowań. powszechność i ogólnodostępność. Pozwolą też walczyć z wykluczeniem społecznym oraz zapewnią atrakcyjną i alternatywną formę spędzania wolnego czasu. Kompleks boisk stanie się jedną z wizytówek naszego miasta, wniesie możliwości uprawiania nowej dyscypliny sportu na jego terenie. Dodatkowym atutem są miejsca parkingowe położone wzdłuż ulicy Dąbrowskiego oraz umiejscowienie obiektu w centru miasta nieopodal MOSiR.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykopanie i wywóz ziemi8 000 zł
2Koszt piachu z transportem10 000 zł
3Włóknina 4 000 zł
4Kontener magazynowy15 000 zł
5Trybuna10 000 zł
6Siatka ochronna35 000 zł
7Obrzeża3 000 zł
8Wyposażenie boisk10 000 zł
9Monitoring5 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

BIURO SPORTU I TURYSTYKI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

Projekt po uzgodnieniach z projektodawcą zostanie zmodyfikowany poprzez ograniczenie do budowy 2 boisk do siatkówki plażowej z uzgodnioną lokalizacją przy I LO im. H. Dąbrowskiego oraz przy SP nr 9 w Kutnie. Projekt zostanie ograniczony do budowy boisk bez dodatkowej infrastruktury zaplecza magazynowego i monitoringu

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).