projekt nr 50

50. 1000 róż dla Kutna - sadzonki dla mieszkańców i instytucji


Lokalizacja

Teren miasta Kutna.

Skrócony opis

Projekt zakłada przekazanie 1000 sztuk licencjonowanych sadzonek róż indywidualnym mieszkańcom oraz instytucjom na terenie Kutna. Uczestnicy otrzymają ulotki informacyjne z poradami dotyczącymi sadzenia i pielęgnacji róż oraz będą uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez ekspertów różanych z Polskiego Towarzystwa Różanego.

Opis projektu

Projekt zakłada przekazanie 1000 sztuk róż indywidualnym mieszkańcom oraz instytucjom na terenie miasta Kutno w ramach akcji promującej markę "Kutno - miasto róż".
Zadania składowe projektu 1000 róż dla Kutna:
1. Zakup 1000 sztuk sadzonek róż u licencjonowanych szkółkarzy (dobór odmian odpornych na choroby grzybowe, dekoracyjnych przez cały sezon i wyjątkowo łatwych w utrzymaniu).
2. 500 sztuk sadzonek zostanie przekazana indywidualnym mieszkańcom Kutna oraz 500 sztuk wybranym instytucjom na terenie Kutna.
3. Kampania reklamowa:
a) wykonanie projektu i wydruk ulotki zawierającej informację o sadzeniu i pielęgnacji róż w ilości 1000 szt. (ulotki będą rozdawane wraz z sadzonkami)
b) kampania informacyjna w lokalnych mediach i mediach społecznościowych
4. Finał projektu odbędzie się na przełomie października i listopada. W trakcie wydarzenia zostaną przekazane sadzonki róż oraz odbędzie się szkolenie z sadzenia i pielęgnacji róż dla mieszkańców i instytucji z terenów Kutna biorących udział w Projekcie. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez ekspertów z  Polskiego Towarzystwa Różanego.

Uzasadnienie

1. Problem jakiego dotyczy projekt
Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy na temat róż (odmian i pielęgnacji) u mieszkańców miasta, zaszczepienie w nich pasji do ogrodnictwa i róż, pogłębienie świadomości o tradycji różanej Kutna. Jest to odpowiedź na zwiększenie zaangażowania mieszkańców Kutna we wspólne tworzenie przestrzeni miejskiej pełnej róż, wpisującej się w strategię miasta, przy jednoczesnym budowaniu i integrowaniu wokół wspólnego celu społeczności lokalnej.
2. Cel projektu
Projekt zakłada realizację innych celów, takich jak:
a) integracja społeczna
b)podniesienie poziomu wiedzy na temat hodowli i odmian róż
c) upiększenie przestrzeni miejskiej
d) aktywizacja rożnych grup społecznych
e) pobudzenie poczucia wspólnoty i podniesienie poziomu zaangażowania mieszkańców w działalność lokalną
f) rozwój strategii miasta
3. Grupa odbiorców:
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy miasta - posadzone róże będą cieszyć oko przechodniów (w tym także przyjezdnych) i nowych właścicieli róż.
a) adresatem projektu są mieszkańcy miasta bez ograniczeń wiekowych, szczególnie z uwzględnieniem pasjonatów ogrodnictwa i miłośników róż
b) sadzonki odbierać będą osoby pełnoletnie - ze względów formalnych i prawnych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup sadzonek róż z gołym korzeniem (1000 szt.) 15 000 zł
2Projekt i druk ulotki, plakatu 4 000 zł
3Zakup tabliczek z nazwami odmian 1 500 zł
4Reklama w prasie, mediach 1 000 zł
5Organizacja imprezy finałowej projektu wraz z przeprowadzonym szkoleniem 3 500 zł
Łącznie: 25 000 zł

Postęp realizacji

26 października 2020 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podsumowało akcję „Wyróżnij się” i „Kutnowskie różane pamiątki XX wieku”. Wszyscy uczestnicy w/w akcji otrzymali sadzonki róż w ramach zadania publicznego pn. „1000 róż dla Kutna” dofinansowanego ze środków finansowych Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Sadzonki otrzymały także kutnowskie instytucje. Wraz z sadzonkami przekazano „Mini poradniki różane o sadzeniu i pielęgnacji róż”. Z dużą starannością przygotowano tę akcję, bo w międzyczasie pogorszyła się sytuacja epidemiologiczna związana z Covid-19. Cieszy nas fakt, że udało się zrealizować ten element zadania w tak trudnym czasie. Wszyscy pamiętali o dystansie, maseczkach i dezynfekcji. Ogród różany przy Dworku Modrzewiowym, w tym dniu, gościł także inicjatorkę zwycięskiego (w głosowaniu mieszkańców w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim) projektu „1000 róż dla Kutna” Weronikę Lenarczyk - mieszkankę Kutna, która otrzymała od Zastępcy Prezydenta Miasta Zbigniewa Wdowiaka podziękowanie. Już wczesnym latem przyszłego roku zobaczymy 1000 pięknie kwitnących róż w naszym mieście. Dziękujemy partnerowi – Kutnowskiemu Domowi Kultury i jego pracownikom za ogromne zaangażowanie w działania projektowe. Ale największe podziękowania kierujemy pod adresem mieszkańców Kutna, którzy pokazali się wśród pielęgnowanych przez siebie róż. Gratulujemy Wam! Dziękujemy również członkom i Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za znakomitą realizację projektu „1000 róż dla Kutna”.

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu promocji gminy.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.