projekt nr 55

55. Plac zabaw trzech ulic: Warszawskie Przedmieście, Papieża Jana Pawła II i Wyszyńskiego etap II - poprawa bezpieczeństwa


Lokalizacja

Istniejący plac zabaw pomiędzy blokami wielorodzinnymi przy ul. Warszawskie Przedmieście 3, Wyszyńskiego 8,  szczyt bloku Papieża Jana Pawła II 5. Właścicielem terenu jest RSM Pionier w Kutnie, wymagana zgoda zarządcy złożona była przy realizacji I etapu budowy placu zabaw w 2018 r.

Skrócony opis

Zamontowanie kamery monitorującej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, jak również w celu zapobiegania dewastacji znajdujących się urządzeń.  Doposażenie placu zabaw w sprzęt sprawnościowy (fitness) i drobne zabawki. Poprawa estetyki terenu -  zagospodarowanie go nasadzeniami drzew i krzewów.

Opis projektu

Zamontowanie kamery obrotowej wraz z podłączeniem go do systemu monitoringu miejskiego, zamontowanie trzech urządzeń sprawnościowych fitness oraz uzupełnienie placu zabaw drobnymi zabawkami dla dzieci. Poprawienie nawierzchni placu - np. wyłożenie nawierzchni poliuretenowej oraz posadzenie drzew i krzewów.

Uzasadnienie

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa bawiących się dzieci, jak również zapobieganie dewastacji znajdującego się sprzętu na placu zabaw. Duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa przebywających uczestników na placu zabaw będzie miała poprawa stanu nawierzchni - np. położenie nawierzchni poliuretenowej. Nasadzenia drzew, krzewów poprawią walory estetyczne i z czasem komfort przebywania na mocno nasłonecznionym w okresie letnim terenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1kamera obrotowa30 000 zł
2urządzenia sprawnościowe fitness12 000 zł
3nawierzchnia poliuretenowa45 000 zł
4nasadzenia7 000 zł
5zabawki 6 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

Miasto posiada umowę użyczenia od RSM "PIONIER" na czas nieokreślony podpisaną przy realizacji etapu I.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

Należy doliczyć koszty eksploatacji kamery.

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10, pkt 12, pkt 14 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zieleni gminnej i zadrzewień, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (...) oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (...)

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).