Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 57

57. KONCERTY ROCKOWO-KLUBOWE


Lokalizacja

Moto Pub Garage przy ulicy Grunwaldzkiej 37 lub inny lokal w Kutnie w którym taki koncert można zorganizować.

Skrócony opis

Koncerty  Rockowe z udziałem polskich ewentualnie zagranicznych wykonawców skierowane do fanów cięższego brzmienia z Kutna i okolic. Imprezy niebiletowane.

Opis projektu

Zorganizowanie 2,3 lub 4 koncertów rockowych z udziałem polskich i ewentualnie zagranicznych zespołów, które byłby imprezami niebiletowanymi, skierowanymi do mieszkańców Kutna i regionu. Organizacja obejmuje:
- zaproszenie zespołów
- wynajęcie sceny oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia
- wynajęcie agregatu prądotwórczego (jeżeli będzie taka potrzeba)
- przygotowanie zaplecza technicznego imprezy  ( wynajęcie ochrony, zatrudnianie osób do obsługi imprezy)

- zapewnienie muzykom i ekipom technicznym noclegu i wyżywienia
- promocja wydarzenia ( plakaty , ulotki, inne formy),
-       profesjonalne nagranie koncertu w celu późniejszego wykorzystania tego nagrania do celów promocyjnych KBO oraz organizacji imprez rockowych w Kutnie

Uzasadnienie

Celem projektu jest propagowanie muzyki rockowej w naszym mieście i regionie oraz umożliwienie fanom zobaczenie na żywo zespołów, które z różnych powodów do tej pory nie mogły zagrać w Kutnie. Koncerty rockowe skierowane są do wszystkich mieszkańców, którzy mają ochotę wziąć w nim udział. Ponadto zaproszenie popularnych polskich, rockowych wykonawców podnosi rangę imprezy i przyciąga potencjalnych odbiorców z regionu a nawet całego kraju. Jest to promocja miasta w całej Polsce.
Koncerty takich zespołów jak PROLETARYAT, MOLLY MALONE’S czy DEZERTER, które odbyły się 2017 roku w ramach wygranego projektu w KUTNOWSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM w 2016 roku oraz SEX BOMBA, THE BILL, WŁASNY PORT, ŁYDKA GRUBASA czy LOCOMOTIVE w 2018 roku, które były zorganizowane z wygranego projektu w 2017 roku cieszyły się bardzo dużą popularnością a na nadchodzące w obecnym roku kutnowska publiczność nie może się doczekać. Niedawny koncert COCHISE z wygranego projektu w 2018 roku z bardzo znanym wokalistą-aktorem PAWŁEM MAŁASZYŃSKIM dowodzi tylko, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie imprezy!!!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1honoraria dla wykonawców 12 000 zł
2koszt wynajmu sceny wraz z obsługą 8 000 zł
3promocja ( plakaty, ulotki, itp.)1 000 zł
4zatrudnienie osób do obsługi imprezy 1 000 zł
5wynajęcie ochrony1 000 zł
6nagranie koncertów i wykorzystanie nagrań do celów promocyjnych KBO i Kutna2 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury(…).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań .

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
KONCERTY ROCKOWO-KLUBOWE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie