projekt nr 35

35. Nie czekajmy! Wspierajmy!


Lokalizacja

Miasto Kutno

Skrócony opis

Istotą projektu jest  zaoferowanie mieszkańcom Kutna bezpłatnego dostępu do kompleksowych form wsparcia dzieci w ich wczesnym rozwoju. Projekt zakłada dwa kierunki działań terapeutyczno - edukacyjnych: szkolenia edukacyjne dla rodziców oraz dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci zajęcia terapeutyczne.

Opis projektu

Projekt zakłada dwa kierunki działań terapeutyczno- edukacyjnych.
W pierwszej części projektu zostaną zrealizowane dwa, 6 godzinne szkolenia  dla rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci z Kutna, mające na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu wspierania rozwoju dziecka.  Jedno szkolenie skierowane będzie do rodziców dzieci 0 - 3 lata, drugie 3 - 6 lat. Każde będzie składać się z dwóch bloków tematycznych 3 godzinnych (realizowanych w dwóch terminach): logopedycznego i psychologiczno-pedagogicznego.  Zakres tematyczny pierwszego bloku będzie dotyczył profilaktyki zaburzeń mowy,  stymulowania prawidłowego rozwoju komunikacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z etapami rozwoju mowy, przyczynami i sposobami terapii wad wymowy. Dowiedzą się jak na co dzień wspierać i pielęgnować rozwój mowy i komunikowania się dzieci. W drugim bloku tematycznym uczestnicy dowiedzą się, jakie umiejętności powinno osiągać dziecko w danym okresie rozwoju oraz jak stymulować różne obszary rozwojowe np. motorykę dużą i małą, spostrzegawczość, umiejętności społeczne i emocjonalne.  Maksymalna ilość osób biorąca udział w jednym, pełnym szkoleniu to 30.

Druga część projektu obejmować będzie zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Po wstępnym spotkaniu konsultacyjnym, zespół specjalistów podejmie decyzję o kierunku udzielania wsparcia dziecku, a rodzic otrzyma wskazówki do pracy w warunkach domowych. Dziecko objęte pomocą będzie mogło korzystać z bezpłatnej terapii logopedycznej oraz psychologiczno - pedagogicznej przez czas trwania projektu, która będzie indywidualnie dopasowana do potrzeb dziecka.

Uzasadnienie

Projekt zakłada realizację dwóch głównych celów. Pierwszym jest podnoszenie wiedzy rodziców oraz opiekunów na temat prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci, uwrażliwienie na symptomy nieprawidłowego rozwoju oraz rozwijanie kompetencji  w zakresie wspierania pożądanych umiejętności dziecięcych.  Drugi cel zakłada kompleksowe wspieranie rozwoju dzieci, które wykazują szczególne potrzeby w różnych obszarach rozwojowych np. objęcie dzieci z zaburzeniami mowy terapią logopedyczną, wsparciem psychologicznym i terapeutycznym dzieci z trudnościami emocjonalnymi itp. Badania wykazują, że okres dziecięcy jest szczególnym czasem, w którym warto zadbać o wszystkie wymiary rozwoju dziecka. Odpowiednio zaplanowane oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne stwarzają szansę na wyrównywanie deficytów dzieci oraz wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Szkolenia edukacyjne dla rodziców: 2 grupy po 30 osób x 6 godz. zegarowych ( dwie części po 3 godziny); 2 prowadzących. ( 1 pełne - 6 godzinne szkolenie 2500 zł brutto - w tym materiały szkoleniowe ,koszt wynajęcia sali i drobny poczęstunek)5 000 zł
2Zajęcia terapeutyczne dla dzieci19 900 zł
Łącznie: 24 900 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

W ramach realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (w wieku przedszkolnym) realizowane jest w przedszkolach i punktach przedszkolnych (publicznych i niepublicznych) na co przekazywane są do budżetu miasta wyodrębnione środki w ramach subwencji oświatowej. Każde zakwalifikowane do tego rodzaju pomocy dziecko jest objęte obligatoryjnie tego rodzaju zajęciami.

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

Projekt zakłada bezpłatny dostęp do kompleksowych form wsparcia dzieci w ich wczesnym rozwoju. Odnosi się do dwóch obszarów wsparcia: szkolenia edukacyjne dla rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Mimo, iż jest to cenna inicjatywa, w szczególności w kontekście wzrostu liczby dzieci wymagającej tego rodzaju wsparcia to rodzi się wątpliwość, na ile będą to zajęcia komplementarne do tych, które wynikają z przepisów prawa oświatowego i dotyczą dzieci w młodszym wieku szkolnym, a na ile dublować będą przeznaczane środki prowadząc do podwójnego finansowania (aktualnie w subwencji oświatowej przekazywane są środki na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania dzieci stosownie do liczby wykazanej w SIO). W odniesieniu do pomocy rodzicom i dzieciom w wieku 0-3 lat to inicjatywa uzupełniająca ofertę proponowaną przez samorząd - prowadzenie żłobka.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu edukacji publicznej.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.