projekt nr 34

34. Chipowanie i/lub kastracja zwierząt właścicielskich/innych - Sterylobus Kutno dla zwierząt.


Lokalizacja

Miasto Kutno- gabinety weterynaryjne lub obejścia/mieszkania właścicieli zwierząt.

Skrócony opis

Chcemy zachipować(z wpisem właściciela do np.CBDZOE, AnimalSafe) lub/i wykastrować jak największą liczbę psów i kotów właścicielskich. Zwierzęta jak wiemy często się gubią lub są wyrzucane. Chipowanie pozwoli szybko odnaleźć właściciela.Kastracja jest jedyną realną forma pomocy w ograniczeniu bezdomności wśród  zwierząt. Pomożemy też tym które już są w schroniskach-będzie mniej kolejnych.

Opis projektu

Z pozyskanych środków mają zostać zakupione transpondery oraz czytnik i opłacone wykonanie zabiegu wstrzykiwania chipa ( i/lub kastracja w zależności czy właściciel chce tylko chipować czy również kastrować zwierze (z naciskiem na chipowanie). W szczególnych przypadkach (osoby niebędące w stanie udać sie ze zwierzęciem do weterynarza będą miały organizowany dowóz do przychodni weterynaryjnej lub dowóz lekarza weterynarii lub technika weterynarii do pacjenta (chipowanie). Ewentualne wyjazdy będą organizowane w sposób pozwalający na efektywne zagospodarowanie środków , np. maksymalna ilość psów/kotów na ulicy/osiedlu przy jednym wyjeździe po wcześniejszym sporządzeniu listy chętnych.
Chipy(zakup) oraz przeprowadzający zabieg będą wybrane względem ceny biorąc również pod uwagę jakość.
Wpisów do bazy danych dokonywał będzie weterynarz lub  fundacja np. Sterylobus Kutno dla zwierząt . Korzystający z projektu będą proszeni o zobowiązanie pisemne do przekazania  informacji o zbyciu, zaginięciu lub śmierci zwierzęcia do tego kto dokonywał wpisu do bazy danych. W przypadku zbycia zwierzęcia na rzecz innego właściciela muszą posiadać jego dane wraz z aktualnym numerem telefonu by umożliwić aktualizację w Bazie Danych w której będą zarejestrowani.
,

Uzasadnienie

Celem projektu jest oznaczenie lub/i kastracja zwierząt właścicielskich /innych aby ograniczyć liczbę zagubionych bądź porzuconych zwierząt.
Ogromna (pojawiająca się w mediach ) ilość poszukujących swojej zguby i ludzi poszukujących właściciela znalezionego zwierzaka podpowiada że tego rodzaju pomoc (chipowanie) była by jak najbardziej potrzebna.
Przepełnione schroniska i warunki w nich panujące, choroby które dotykają niekastrowanych zwierząt (np.rak jąder) narażają właścicieli na znaczne koszty leczenia i zwierzęta na cierpienie, a niestety nie wszystkich stać na leczenie, problemy ze znalezieniem domów nieplanowanym szczeniętom i kociętom powoduje zasadność propagowania i umożliwiania darmowej kastracji psów i kotów.
Chipowanie w dużej części rozwiąże problem zagubień zwierząt a kastracja ograniczy nieplanowane rozmnażanie się psów i kotów oraz choroby które są skutkiem nieprzeprowadzonej kastracji. Przy chipowaniu zasadne i możliwe będzie indywidualne przedłożenie informacji ludziom z ograniczoną wiedzą że kastracja nie szkodzi a pomaga, czyli dodajemy tu aspekt informacyjny i propagujący tę formę pomocy również w kwestii ograniczania bezdomności wśród zwierząt.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Kutna posiadających i planujących posiadanie psa lub kota lub opiekujących się takowym.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup chipów i czytnika (chip około 10zł brutto)25 000 zł
2Kastracja i/lub chipowanie ( opłata u weterynarza lub technika weterynarii)50 000 zł
3Wyjazdy celem dowozu zwierzęcia do weterynarza lub weterynarza (rozliczenie z kilometra w/g stawki lub godzinowe) 12 000 zł
4Inne (ewentualne przesunięcie na wskazane wyżej, bądź zakup lub odpłatne wynajęcie transportera i inne )13 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

BIURO ZIELENI MIEJSKIEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 11. ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Plan znakowania zwierząt oraz plan sterylizacji lub kastracji zwierząt może zostać umieszczony w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt uchwalanym corocznie przez Radę Miasta Kutno.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).