projekt nr 31

31. Różane schody w Parku Traugutta


Lokalizacja

Park Traugutta

Skrócony opis

Różane schody - kwieciście pomalowane schody z pięknymi różami w roli głównej.
Wystarczy trochę chęci, żeby przekształcić je w coś niesamowitego, ubarwić nam życie w mieście oraz sprawić, że chociaż na chwilę zwolnimy i pomarzymy o przysłowiowych niebieskich migdałach :)

Opis projektu

Różane schody - kwieciście pomalowane schody z pięknymi różami w roli głównej.
Projekt ma na celu upiększenie tej konkretnej przestrzeni jak również promocję Miasta Róż - Kutna.

Uzasadnienie

Schody na pozór wydają się zwyczajnym, mało rzucającym się w oczy, elementem architektury miejskiej. Jednak, przy odrobinie kreatywności, mogą zmienić nie do poznania. Wystarczy trochę chęci, żeby przekształcić je w coś niesamowitego, coś co umili nam życie w mieście i sprawi, że chociaż na chwilę zwolnimy i pomarzymy o przysłowiowych niebieskich migdałach. Piękne kwieciście kolorowe schody, po których nie da się przejść obojętnie!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kompleksowe wykonanie projektu25 000 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 15, i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (…) ładu przestrzennego(…); utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (…) i promocji gminy (…).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu. Pomalowane schody stanowią majątek Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki