projekt nr 31

31. Różane schody w Parku Traugutta


Opis projektu

Różane schody - kwieciście pomalowane schody z pięknymi różami w roli głównej.
Projekt ma na celu upiększenie tej konkretnej przestrzeni jak również promocję Miasta Róż - Kutna.

Uzasadnienie

Schody na pozór wydają się zwyczajnym, mało rzucającym się w oczy, elementem architektury miejskiej. Jednak, przy odrobinie kreatywności, mogą zmienić nie do poznania. Wystarczy trochę chęci, żeby przekształcić je w coś niesamowitego, coś co umili nam życie w mieście i sprawi, że chociaż na chwilę zwolnimy i pomarzymy o przysłowiowych niebieskich migdałach. Piękne kwieciście kolorowe schody, po których nie da się przejść obojętnie!

Opis lokalizacji

Park Traugutta

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kompleksowe wykonanie projektu25 000 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 15, i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (…) ładu przestrzennego(…); utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (…) i promocji gminy (…).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu. Pomalowane schody stanowią majątek Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki