Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 36

36. Butelkomat - mniejsze obciążenie dla środowiska i czystsze ulice!


Lokalizacja

Teren Miasta Kutna

Skrócony opis

Ustawienie w przestrzeni publicznej butelkomatu skupującego plastikowe butelki. Wrzucana butelka musi mieć widoczny kod kreskowy, który jest skanowany przez butelkomat podczas wrzucania. Przed wrzuceniem pustego plastikowego opakowania do środka należy odkręcić nakrętkę i wrzucić ją do udostępnionego obok pojemnika. Za wrzucone butelki wydawałby kupony rabatowe na np. bilety do kina czy aquaparku

Opis projektu

Zakup urządzenia skupującego plastikowe butelki, ustawienie urządzenia w przestrzeni publicznej, propagowanie i zachęta do korzystania z tego urządzenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno.

Uzasadnienie

Motywowanie mieszkańców naszego miasta do utrzymywania porządku przez automaty skupujące puste plastikowe butelki.  Ustawienie takiego urządzenia ma wiele zalet – wytwarza nawyk segregacji odpadów w społeczeństwie, pomaga zadbać o czystość przestrzeni publicznej oraz przynosi wymierną korzyść środowisku naturalnemu. Dzięki temu Kutno stałoby się drugim miastem w Polsce, które udostępniłoby takie urządzenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup urządzenia28 000 zł
2Środki na skup butelek1 500 zł
3Zakup worków 500 zł
Łącznie: 30 000 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

W ograniczonym czasowo zakresie.

✔ Opinia pozytywna

Wykorzystanie butelkomatu jest ciekawym pomysłem, mogącym pomóc w zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców i propagowaniu idei selektywnej zbiórki odpadów.

Modyfikacja projektu, przedstawiona przez Wnioskodawcę, w trakcie prowadzonych konsultacji odnośnie gratyfikacji uzyskiwanej przez mieszkańców za wrzucone butelki do urządzenia, wprowadza istotną zmianę, odnoszącą się do możliwości realizacji i trwałości projektu. Wg zmiany za wrzucone butelki butelkomat wydawałby paragony, za które można byłoby uzyskać zniżkę np. za bilet do kina czy aquaparku. Takie rozwiązanie usuwa podstawowy problem uniemożliwiający realizację projektu, dotyczący wypłacania przez gminę pieniędzy za dostarczone odpady.

Kwestią budzącą wątpliwości są koszty eksploatacyjne butelkomatu. Z uwagi na nowość, jakim jest idea butelkomatu, który był dotychczas rozwiązaniem niestosowanym, brak jest możliwości weryfikacji rzeczywistych kosztów eksploatacji instalacji , po zrealizowaniu projektu. Obsługą instalacji w trakcie eksploatacji zajmuje się firma dostarczająca butelkomat. Obejmuje ona oprogramowanie, umożliwiające kontrolę systemu „wypłat” i ilości zbieranych odpadów, serwis i konserwację. Koszty obejmują także zasilanie i opróżnianie pojemnika z odpadami. Wobec szerokiego wachlarza możliwości konfiguracji instalacji i towarzyszącego mu oprogramowania można to oszacować dopiero po ustaleniu indywidualnych oczekiwać klienta, w ramach bezpośrednich konsultacji. Z uwagi na powyższe nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie koszty eksploatacyjne dot. obsługi, zasilania, konserwacji i opróżniania butelkomatu będzie generował projekt i czy zmieszczą się one w wyznaczonej granicy 5 % kosztów projektu.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (...) ochrony środowiska i przyrody oraz utrzymania czystości i porządku w gminie.

Miasto Kutno może wydatkować środki publiczne na realizację tego projektu, w zmienionej przez autora projektu formie. Pierwotnie projekt zakładał wypłacenie mieszkańcom pieniędzy za wrzuconą butelkę do butelkomatu, a brak jest podstaw prawnych do dokonywania takich wypłat. Za odbiór odpadów od mieszkańców Miasto pobiera opłaty, zgodnie z   ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Projektodawca zmodyfikował projekt w tym zakresie i zaproponował ulgi w postaci zbierania punktów w zamian za wrzuconą butelkę, podlegających wymianie na zniżki za korzystanie z różnych usług miejskich.
Modyfikacja projektu przez autora umożliwia realizację przedmiotowego projektu po wprowadzeniu odpowiednich instrumentów prawnych w podległych jednostkach lub ujęcia zasad przyznawania ulg w np. ‘Karcie miejskiej”. Zasadne byłoby (w ślad za innymi miastami) w zakresie zakupu butelkomatu wejść we współpracę z podmiotami zewnętrznymi.