projekt nr 13

13. Neurofitness dla seniorów - edycja II


Lokalizacja

Miasto Kutno

Skrócony opis

Projekt ten przeznaczony jest dla seniorów. W podejmowanych działaniach zostanie wykorzystana m.in. technologia EEG Biofeedback, treningi funkcji poznawczych oraz prowadzone będą grupowe warsztaty radzenia sobie ze stresem.

Opis projektu

Projekt ten zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez rozpowszechnianie idei neurofitnessu.
Zadania w projekcie:
Działania będą skupiały się wokół seniorów, aktywizując ich do ciągłej pracy nad sobą, nad utrzymaniem niezależności i samodzielności. W podejmowanych działaniach zostanie wykorzystana m.in. technologia EEG Biofeedback, treningi funkcji poznawczych oraz prowadzone będą warsztaty radzenia sobie ze stresem.

Realizacja projektu obejmować będzie:

- warsztaty radzenia sobie ze stresem – 2 grupy x 10h
- treningi EEG Biofeedback – 40 os. x 10 treningów
- trening funkcji poznawczych – 40 os. x 10 treningów
- projekt i wydruk ulotek promujących projekt
- kampanie w mediach (informacja bezkosztowa na portalach społecznościowych)

Uzasadnienie

Przeprowadzone w 2012 r. badania dotyczące stylu życia i funkcjonowania poznawczego osób starszych wykazały, że wraz z wiekiem ulegają pogorszeniu umiejętności z zakresu giętkości poznawczej, skupienia uwagi oraz pamięci wzrokowo-przestrzennej. Umiejętności te są bardzo istotne w prawidłowym funkcjonowaniu – pozwalają w pełni uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym, z kolei ich brak skutkować może obniżeniem pewności siebie i chęci do podejmowania różnorakich działań samorozwojowych lub choćby rekreacyjnych. Bardzo częstym zjawiskiem jest wycofywanie się seniorów z tych dziedzin życia i ograniczanie się do podstawowych czynności, jak robienie zakupów i prace domowe. Starsi ludzie tracą zapał do spotkań towarzyskich, podróży czy wizyt w instytucjach kulturalnych, co może skutkować stagnacją i popadaniem w stany depresyjne. Dlatego właśnie tak istotne jest usprawnianie deficytowych funkcji poprzez regularne ćwiczenia i treningi.
Dzisiejszy świat nieustannie stawia przed wszystkimi ludźmi nowe wyzwania, często  ci starsi nie zawsze nadążają za tak szybkim tempem rozwoju technologii, przepływu informacji, itp. Dlatego z wiekiem może obniżać się poczucie wartości, czy pojawiać poczucie bezsensu. Są narażeni na wykluczenie społeczne. To bezpośrednio powoduje zwiększanie się poziomu stresu, a może nawet prowadzić do depresji.  Seniorzy powinni uwierzyć, że ich życie ma cel i jeszcze wiele dobrego może ich spotkać. Są pełnowartościowymi ludźmi, którzy mają wpływ na swoją przyszłość. Trzeba tylko pokazać seniorom drogi, którymi mogą podążać oraz wyciągnąć pomocną dłoń w postaci działań, mających na celu  poprawę ich funkcjonowania w społeczeństwie.

Oferta skierowana jest do osób w wieku 60+. Seniorzy pragnący zachować otwartość umysłu będą mogli skorzystać z proponowanych w ramach projektu działań. Istotne jest, aby osoby starsze nie poprzestawały pracować nad samorozwojem, rozumianym tutaj jako prowadzenie zdrowego trybu życia poprzez usprawnianie funkcji poznawczych, dbałość o zdrowie psychiczne oraz fizyczne, redukcję stresu i czynników depresyjnych.

Treningi EEG Biofeedback są świetnym sposobem na opóźnienie objawów demencji starczej, gdyż pozwalają na usprawnienie koncentracji uwagi, pamięci, pomagają osobom mającym problemy z depresją czy stresem. Osoby biorące udział w takich treningach otrzymują wizualną i dźwiękową informację o pracy ich mózgu w postaci gier animowanych wyświetlanych na ekranie komputera, poszczególne elementy gry odpowiadają określonym falom mózgowym. Dzięki temu można wzmacniać te częstotliwości, których mózg produkuje zbyt mało a obniżać te, które są zbyt wysokie. Technologia ta jest skuteczną metodą na poprawienie sprawności umysłu bez żadnych skutków ubocznych. Dzięki niej, człowiek uczy się odpowiedniego nastrajania swoich fal mózgowych, co spowalnia procesy otępienne ale także zwiększa kreatywność, wzmacnia motywację i pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.
Warsztaty radzenia sobie ze stresem mają na celu poprawę ogólnego funkcjonowania osób starszych, poprawę ich samooceny, zwiększenie motywacji oraz zachętę do zdrowego trybu życia. Stres i depresja wiążą się z lękiem, przygnębieniem, konfliktami wewnętrznymi, niską samooceną, obniżonym poczuciem własnej wartości, nieumiejętnym stawianiem sobie celów, zaburzonym odbiorem świata. Wszystko to często wzrasta wraz z wiekiem – osoba starsza przestaje widzieć sens swojej egzystencji, traci chęci i radość życia. Na warsztatach będą poruszane tematy ogólnie związane ze stresem, uczestnicy dowiedzą się czym tak naprawdę jest stres, jak powstaje, jakie są jego rodzaje oraz poznają skuteczne sposoby zmniejszenia jego natężenia. Warsztaty będą bogate w praktyczne ćwiczenia służące relaksacji, która jest bardzo przydatna w terapii stresu. Spotkania grupowe to możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi osobami, wspólne szukanie dobrych sposobów radzenia sobie z przeszkodami, wzajemna motywacja do prowadzenia zdrowego trybu życia.
Z wiekiem słabnie zdolność przetwarzania i zapamiętywania nowych informacji. Obniżeniu ulegają także funkcje poznawcze i sprawność intelektualna. Nie znaczy to jednak, że trzeba ten stan rzeczy akceptować. Podtrzymywanie i poprawa zdolności umysłowych jest procesem wymagającym systematyczności i czasu, warto jednak podjąć takie działanie - odpowiednie ćwiczenia pomagają utrzymać świeżość umysłu. Trening funkcji poznawczych to forma gimnastyki umysłu, która wspomaga ogólną sprawność mózgu.  Najkorzystniejsze dla sprawności intelektualnej jest jej wszechstronne aktywizowanie. Podczas zajęć każda osoba będzie wykonywała zadania usprawniające m.in. pamięć, koncentrację, płynność i giętkość myślenia, kreatywność, spostrzegawczość, a  wszystko to realizowane będzie w przyjemnej formie i przyjaznej atmosferze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1warsztaty radzenia sobie ze stresem – 2 grupy x 10h x 100 zł x 2 prowadzących4 000 zł
2treningi EEG Biofeedback – 40 os. x 10 treningów x 40 zł 16 000 zł
3trening funkcji poznawczych – 40 os. x 10 treningów x 40 zł16 000 zł
4projekt i wydruk ulotek promujących projekt – 1 tys/szt x 0,50 gr 500 zł
Łącznie: 36 500 zł

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.