projekt nr

„Parkuj łatwiej i bezpieczniej przy MOPS w Kutnie”


Lokalizacja

ul. Warszawskie Przedmieście 10 oraz 10 a

Skrócony opis

Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej przy ul. Warsz. Przedm. 10 i 10A  dla okolicznych mieszkańców oraz wszystkich potencjalnych użytkowników. Liczba powstałych miejsc postojowych – 16. Projekt przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania parkingu, a także zwiększy atrakcyjność terenu dla mieszkańców i klientów urzędów usytuowanych w pobliżu (US, MOPS)

Opis projektu

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego parkingu wraz z drogą dojazdową dla okolicznych mieszkańców oraz wszystkich potencjalnych użytkowników. Liczba powstałych miejsc postojowych – 16. Miejsce realizacji projektu to działki o numerach ewidencyjnych 314/18, 939/8 oraz 939/9 należące do Miasta Kutno. Obecnie w/w teren jest niezagospodarowany - na wskazanych działkach znajduje się kilka prowizorycznych miejsc parkingowych (podłoże nie utwardzone, nieodwodnione, brak oświetlenia, brak jezdni manewrowej oraz chodnika, brak wyznaczonych miejsc postojowych, brak oznakowania, śmietnik usytuowany w centralnym miejscu).

Blok mieszkalny przy wskazanej lokalizacji ma 75 lokali. Niektórzy z mieszkańców posiadają więcej niż 1 samochód. W sąsiedztwie funkcjonują 2 duże urzędy (Urząd Skarbowy w Kutnie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie), z których tylko jeden posiada niewielki parking. Dodatkowo obok budynku znajduje się duży sklep samoobsługowy. W dni powszednie, poza lokalnymi mieszkańcami, miejsca parkingowe w okolicy zajmują więc wszyscy, którzy w tej części miasta załatwiają sprawy urzędowe, robią zakupy lub pracują. Taka duża ilość pojazdów generuje codzienne problemy z parkowaniem.
Zakres prac:
1) korytowanie;
2) podbudowa z kruszywa łamanego;
3) ława pod krawężniki betonowa z oporem;
4) montaż krawężników wystających 15x30;
5) montaż kostki betonowej polbruk gr. 8 cm;
6) obsługa geodezyjna.

Wykonanie prac na działkach o numerach ewidencyjnych 314/18, 939/8 oraz 939/9 to powierzchnia 420,00 m2.

Uzasadnienie

Dzięki realizacji projektu obszar zyska właściwą funkcjonalność oraz poprawi estetykę. Przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania parkingu, a także zwiększy atrakcyjność terenu.
Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową znacząco wpłynie na poprawę funkcjonowania i zadowolenia ze standardów zamieszkania nie tylko mieszkańców okolicznych bloków, ale wszystkich innych osób, które w tej okolicy będą musiały chociażby okazjonalnie zaparkować samochód.
Jest to inicjatywa obywatelska wpisująca się w zadania samorządu gminnego w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty lokalnej przez realizację zadań takich jak dbałość o ład przestrzenny i rozwój gospodarki nieruchomościami, dbałość o gminne drogi, ulice, place oraz organizacja ruchu drogowego i lokalnego transportu zbiorowego.

W sąsiedztwie projektowanego parkingu znajduje się jeszcze kilka niezagospodarowanych działek będących własnością Miasta Kutno, które w przyszłości mogłyby zostać uwzględnione w planach organizacji przestrzeni miejskiej jako dalsza rozbudowa infrastruktury parkingowej tworząc jedną, spójną całość.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1koszt wykonania prac 95 000 zł
2koszt dokumentacji5 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami


Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich


Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu
zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację
zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie
komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne,
przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację
wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy
projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez
gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych


✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu


Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności
wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych
szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy
należą sprawy z zakresu ładu przestrzennego oraz gminnych dróg, ulic,
mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację
przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Urządzenia użyteczności publicznej w postaci drogi dojazdowej i parkingu
pozostaną w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i 
oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).


PROJEKT ODRZUCONY PRZEZ ZESPÓŁ DS. KUTNOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - 10 GŁOSÓW PRZECIW, 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ