Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. Nauka usłana różami


Lokalizacja

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie ul. Okrzei 1A 99-300 Kutno

Skrócony opis

Utworzenie rabaty różanej do celów badawczych i organizacja cyklicznych warsztatów dla mieszkańców Kutna, ogólnodostępnych spotkań ze znanymi przyrodnikami, wykładów z naukowcami z Polski i Europy. Celem projektu jest wykazanie znaczenia i wpływu róż na lokalne ekosystemy.

Opis projektu

W celu realizacji projektu utworzymy eksperymentalną rabatę różaną i zakupimy program multimedialny umożliwiający przeprowadzenie doświadczeń i opracowanie graficzne wyników badań. Program ten, dzięki możliwości tworzenia obrotowych modeli  roślin i zjawisk przyrodniczych w technice 3D, będzie ogromnym wsparciem w czasie organizowanych warsztatów i spotkań przyrodniczych. Cykliczne warsztaty dla mieszkańców Kutna, w tym młodzieży i dzieci, zwiększą świadomość społeczności kutnowskiej na temat roli roślin. Oczekiwanym efektem jest zwiększenie powierzchni terenów zielonych w naszym mieście, co wpłynie pozytywnie na stan powietrza, którym oddychamy.

Uzasadnienie

Głównym celem naszego projektu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i mieszkańców Kutna naukami ścisłymi oraz zachęcanie dorosłych i dzieci do wspólnej zabawy poprzez przeprowadzanie eksperymentów naukowych. Obiektem naszych badań i eksperymentów będzie królowa kwiatów Róża. Organizowane zajęcia umożliwią odkrywanie i badanie wielu ciekawych zjawisk ze świata roślin w aktywny i angażujący sposób. Uzupełnieniem projektu będzie cykl warsztatów i spotkań naukowych integrujących seniorów i dzieci. Nasz projekt stawia każdego uczestnika w centrum procesu kształcenia, staje się on jego podmiotem – inicjującym, aktywnym i krytycznym.  Stawiamy na zacieśnienie relacji edukacji z nauką tak, aby uczestnicy potrafili sami stosować metody badawcze i nabywać istotne kompetencje. Kontakt z przyrodą w terenie uwrażliwi społeczność lokalną na piękno przyrody i pozwoli na lepsze jej zrozumienie. Warsztaty będą przeprowadzone przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w godzinach ustalonych z zainteresowanymi uczestnikami.
Projekt skierowany  jest do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Kutna. Zajęcia  będą bardzo atrakcyjne, co spowoduje lepsze zrozumienie zawiłych treści naukowych we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup materiałów dydaktycznych, zestawów doświadczalnych, programu multimedialnego18 500 zł
2Organizacja spotkań z przyrodnikami i naukowcami 4 000 zł
3Zakup sadzonek róż800 zł
4Materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne1 700 zł
Łącznie: 25 000 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA oraz BIURO ZIELENI MIEJSKIEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

Wydział Ochrony Środowiska: Projekt mający na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców oraz społecznej odpowiedzialności za środowisko, poprzez praktyczne i teoretyczne analizy tematów z obszaru ochrony przyrody wpisuje się w obszar działań realizowanych przez Miasto Kutno.

Realizacja projektu umożliwi w sposób atrakcyjny propagowanie wiedzy przyrodniczej, zwiększenie świadomości znaczenia przyrody w życiu człowieka, kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za stan środowiska. Atrakcyjność przekazywanych informacji, zwłaszcza wśród młodszych odbiorców, podniesie zakup programu multimedialnego umożliwiającego tworzenie obrotowych modeli roślin i zjawisk przyrodniczych w wersji 3D.
Nauka najlepiej się sprawdza kiedy realizowane jest w formie praktycznej, co umożliwiają warsztaty, eksperymenty spotykania z przyrodnikami. Dzięki projektowi odbiorcy poprzez praktyczne działania lepiej przyswajają wiedzę związaną z procesami jakie zachodzą w przyrodzie, ale również poznają i docenią jak wiele troski raka zieleń wymaga. Długofalowo można oczekiwać, że będą w przyszłości sami inicjatorami i propagatorami zielonych inicjatyw, jak również z większym zaangażowaniem zadbają o przyrodę, która ich otacza.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 i pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu edukacji publicznej oraz zieleni gminnej i zadrzewień.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.