projekt nr 4

4. "To tu point" - wiesz gdzie jesteś


Lokalizacja

Miasto Kutno, obiekty użyteczności publicznej, miejsca publiczne, przystanki przesiadkowe.

Skrócony opis

System znaczników TOTUPOINT to sposób rozpowszechniania informacji miejscowej, turystycznej, komercyjnej itp.
Publiczna przestrzeń staje się bezpieczna dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.
Znaczniki dzięki automatycznemu uaktywnieniu dają sygnał osobom posługującym się białą laską wyposażoną w moduł WCM lub smartfon o niebezpieczeństwie lub gdzie to jest? gdzie jestem? co to jest?

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i zainstalowanie od 15 do 20 znaczników TOTUPOINT.
Znaczniki mogą być instalowane niemal wszędzie. Istotnym będzie wybór znacznika optymalnie dopasowanego do funkcji jaką będzie miał wypełniać.
Znacznik to małe urządzenie, dzięki któremu będzie można oznaczyć wiele miejsc z jednoczesnym rozsyłaniem na smartfon np.:  informacji o numerze linii autobusowej  na danym przystanku (głównie przystanki przesiadkowe - PKP, Rondo,29-Listopada, Grunwaldzka; informacji turystycznej o danym miejscu - np. KDK, Urząd Miasta, siedziba stowarzyszenia Polskiego Związku Niewidomych w Kutnie, informacja głosowej o ważnych miejscach i kierunkach, np. na skrzyżowaniach Wyszyńskiego/Al.Jana Pawła; Szpitalna/Kościuszki, Barlickiego/Wojska Polskiego, Sienkiewicza/Rychtelskiego np. zmiana miejsca przejścia dla pieszych ul. Królewska/Wyszyńskiego (poczta),  lub prace remontowe, itp.- ostrzeganie o dowolnym niebezpieczeństwie.
Dzięki powiązaniu z aplikacją będzie możliwy przekaz dowolnej innej informacji głosowej służącej lokalizacji obiektów w przestrzeni: Urząd, KDK, Poczta, przychodnia itp.
Dopuszcza się zmianę lokalizacji znacznika w zależności od zakupionej ilości.
Więcej o zastosowaniu i funkcjonalności na stronie www.totupoint.pl

Uzasadnienie

Projekt wnosi likwidację barier wobec osób niepełnosprawnych oraz daje efektywne rozpowszechnianie ważnych informacji o lokalizacji.
System jest dyskretny i nie wytwarza dźwięków o ile korzystający z systemu tego nie oczekują.
Zaznaczenie miejsca przejścia przez jezdnię - szczególnie kiedy zostało przeniesione, wejścia do danego obiektu, informacji o danym miejscu, ważnych przystanków przesiadkowych, jak również zagadnienie bezpieczeństwa – bywa nieraz niemal niewykonalne aby niewidomy lub niedowidzący samodzielnie takie miejsce mógł zlokalizować. Prawidłowo zainstalowane znaczniki powinny ten problem rozwiązać.
Dzięki znacznikom wszystkie incydentalne wiadomości jakich sobie życzymy wysyłane są na telefon lub tablet. Wszyscy mają do nich dostęp. Wystarczy jedynie przejść obok znacznika by otrzymać taką informację.
Każdy może pobrać treść tablicy opisowej na swój telefon. Każdy może wybrać język informacji. Każdy może się z nią zapoznać bez względu na to czy widzi czy nie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż 15 znaczników TOTUPOINT21 000 zł
2Zakup 5 znaczników mobilnych do montażu w miejscach niebezpiecznych lub zagrożenia4 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI oraz WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna

Projektodawca przystał na umiejscowienie projektu jedynie na terenach Miasta

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt  14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (…) bezpieczeństwa obywateli (…).

Do projektu nie załączono zgód na montaż urządzeń od dysponentów terenów wskazanych na mapkach dla posadowienia urządzeń (jeżeli nie są to wyłącznie tereny Miasta nie będące w zarządzie innych jednostek podległych Miastu)  W takim przypadku, gdy zgody te są potrzebne,  nie jest spełniona przesłanka określona w § 3 pkt 2 załącznika do uchwały
Nr V/56/19 Rady Miasta Kutno z dnia 5 lutego 2019 r w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, zatem projekt ten nie może być realizowany.