projekt nr 28

28. "Wrotkowisko na piątkę"


Lokalizacja

Proponuję lokalizację przy SP nr 5 w Kutnie ul. Łęczycka.

Skrócony opis

Masz wrotki, rolki a nie ma gdzie bezpiecznie uczyć się na nich jeździć?
Wystarczy zakup blisko 500 m kw. nowej generacji specjalnej maty polipropylenowej.
Wiosna, lato, jesień będzie można bezpiecznie uczyć się jeździć. Bez ścierania kolan na asfalcie, czy betonie.
Na bezpiecznej nawierzchni będzie można uczyć się pierwszych kroków i ćwiczyć tricki na wrotkach i rolkach.

Opis projektu

Wystarczy zakup blisko 500 m kw. nowej generacji specjalnej maty polipropylenowej, która zostanie ułożona w kilkanaście godzin bez konieczności budowania i przygotowywania specjalnie terenu.
Takie miejsce jest, a mianowicie dziedziniec  Szkoły Podstawowej nr 5 (Gimnazjum nr 3).
Wszystko w zasadzie już jest gotowe. Instalacja tej nawierzchni, która jest systemem nawierzchni sportowej to kwestia kilkunastu godzin.
Proponowane rozwiązanie to zmiana funkcji powierzchni dziedzińca, obecnie częściej służącego jako parking niż miejsce do uprawiania sportu. To rozwiązanie to szybka i skuteczna zmian funkcji na sportową.
Nawierzchnia oprócz standardowego użytkowania do prowadzenia bezpiecznych zajęć kultury fizycznej na świeżym powietrzu, pozwala na jazdę na wrotkach i rolkach.
Nawierzchnia sportowa charakteryzuje się możliwością szybkiego montażu i demontażu, co znakomicie sprawdza się, gdy zachodzie potrzeba zmiany lokalizacji lub wymiany części nawierzchni.
Miejsce i podłoże już jest, niezbędny jest tylko zakup maty z montażem.
Dla poprawy funkcjonalności proponuję także ustawienie w obrębie boiska małej architektury miejskiej, tj. kilku ławek dla przebierania się lub oczekiwania rodziców oraz ustawienie kilku stojaków dla rowerów w formie barierek.

Uzasadnienie

Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca dla osób chcących jeździć na wrotkach, dla których planowany skatepark będzie zbyt dużym wyzwaniem.
W okresie zimowym "Lodowisko Miejskie" spełnia swoje zadanie, dając frajdę jazdy na łyżwach.
W okresie wiosenno-letnim i jesiennym nie ma takiego miejsca, by można ćwiczyć jazdę na wrotkach.
Jazda po ścieżkach rowerowych jest zabroniona, a z racji często zastosowanej nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach niemożliwa lub niebezpieczna dla osób korzystających z wrotek.
Poprzez ułożenie tej nawierzchni na obecnej kostce brukowej zyskujemy:
- poprawę infrastruktury dla sportów alternatywnych jako miejsce do jazdy na wrotkach lub rolkach ,
- miejsce do prowadzenia zajęć dla dzieci w ramach zajęć szkolnych,
- miejsce do gier innych jak badminton, siatkówka, Baseball5, itp.,
- zwiększamy funkcjonalność, atrakcyjność i otwartość obiektów przyszkolnych.
Zaletą tego systemu nawierzchni jest jej szybki montaż i demontaż, co w przypadku konieczności, możliwości czy też potrzeby będzie można przenieść w inne równie dostępne dla ogółu mieszkańców miejsce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż nawierzchni 500 m kw.84 000 zł
2Mała architektura wraz z montażem - ławeczki 6 szt. 3 600 zł
3Mała architektura wraz z montażem - 6 stojaków/barierek na rowery "U"2 400 zł
4Maty gumowe do oczyszczania obuwia z piasku ok. 20 m kw.2 500 zł
5Tuleje montażowe i słupki do siatkówki lub innych gier wraz z montażem - 2 zestawy6 500 zł
6Kaski dla dzieci na wyposażenie szkoły - 25 szt.1 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI oraz BIURO SPORTU I TURYSTYKI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki