Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Remont chodnika przy ulicy Sobieskiego


Zdjęcie do projektu Remont chodnika przy ulicy Sobieskiego

Lokalizacja

Ulica Sobieskiego w Kutnie.

Skrócony opis

Projekt zakłada remont chodnika przy ulicy Sobieskiego, na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Zamoyskiego. Celem projektu jest stworzenie chodnika, który ułatwi poruszanie się mieszkańcom miasta zarówno tym zdrowym, jak i tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W obecnej chwili chodnik jest w fatalnym stanie - posiada liczne nierówności, ubytki, różnice poziomów i niejednolite powierzchnie.

Opis projektu

Projekt zakłada położenie kostki brukowej po lewej stronie ulicy Sobieskiego z uwzględnieniem podjazdów do posesji (od ulicy Zdrojowej do ul. Zamoyskiego). Celem projektu jest stworzenie chodnika, który ułatwi poruszanie się mieszkańcom miasta zarówno tym zdrowym, jak i tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W obecnej chwili chodnik jest w fatalnym stanie - posiada liczne nierówności, ubytki, różnice poziomów i niejednolite powierzchnie. Wyboje i strome zapadnięcia uniemożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim czy dziecięcym. Problem stanowi też poruszanie się dla osób starszych. Warto zaznaczyć, że chodnik jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na drodze do domu kultury, biblioteki, parku, kościoła czy sklepów. Jest też drogą komunikacyjną dla dzieci uczęszczających do dwóch szkół. Jedna z nich jest szkołą integracyjną, do której uczęszczają dzieci na wózkach inwalidzkich, dla których jazda po chodniku w obecnym stanie jest niebezpieczna.

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie chodnika, który ułatwi poruszanie się mieszkańcom miasta zarówno tym zdrowym, jak i tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Obecny stan chodnika jest zły, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt projektu, materiałów i wykonania chodnika100 000 zł

Postęp realizacji

Chodnik został wyremontowany w styczniu 2021 roku.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna

Opinia pozytywna w zakresie budowy samej nawierzchni chodnika.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Załączniki