projekt nr 52

52. Plac zabaw przy wiadukcie


Lokalizacja

Działka nr 797,

Skrócony opis

Projekt polega na wykonaniu placu zabaw (przy wiadukcie) na ulicy Kopernika. Plac będzie stworzony specjalnie dla dzieci, bezpieczny oraz dostosowany do oczekiwań i potrzeb maluchów w różnym wieku. Wpłynie pozytywnie na rozwój pod względem rekreacyjnym i zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców oraz pozwoli na lepszą integrację dzieci.

Opis projektu

1. Dokumentacja projektowo kosztorysowa
2. Przygotowanie terenu i ogrodzenia
3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych
4. Stworzenie małej architektury poprzez montaż ławek, niewielkiego zadaszenia, aby w razie nie pogody lub upałów można było się schować.

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie placu zabaw oraz miejsca odpoczynku dla aktywnych mieszkańców. Powstały plac zabaw pozwoli wyrównać szanse na dobrą zabawę dzieci zamieszkujących tutejszy obszar z mieszkańcami innych osiedli i poprawi ich bezpieczeństwo. Obecnie, aby dotrzeć do najbliższych placów trzeba przejść bardzo ruchliwe ulice np. 1-go maja, co jest bardzo niebezpieczne dla dzieci i niemożliwe bez opieki osoby dorosłej. Plac będzie stworzony specjalnie dla dzieci, bezpieczny oraz dostosowany do oczekiwań i potrzeb maluchów w różnym wieku. Przyczyni się również do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców osiedla Wenecja i okolic. Plac zabaw na świeżym powietrzu jest idealnym miejscem dla aktywności ruchowej, służy rozwojowi zarówno fizycznemu jak i psychicznemu dziecka. Zachęcanie dziecka do aktywności od najmłodszych lat, przeradza się  w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu życia w późniejszym wieku.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja projektowo kosztorysowa5 000 zł
2Przygotowanie terenu i ogrodzenia30 000 zł
3Zakup i montaż urządzeń zabawowych 60 000 zł
4Stworzenie małej architektury5 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Postęp realizacji

W ramach projektu zakupione zostały urządzenia dostosowane do potrzeb korzystających z tego miejsca dzieci. Komfort opiekunom najmłodszych zapewnią zainstalowane elementy małej architektury w postaci ławek. Cały teren został ogrodzony w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa odwiedzającym.

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).