projekt nr 53

53. Doposażenie placu zabaw u zbiegu ulic Skłodowskiej i Roweckiego o montaż kamery monitoringu miejskiego


Lokalizacja

Okolica bloków usytuowanych u zbiegu ulic Skłodowskiej i Roweckiego. Teren realizacji projektu jest własnością RSM Pionier.

Skrócony opis

W pobliżu bloków umiejscowionych u zbiegu ulic Skłodowskiej i Roweckiego znajduje się plac zabaw dla dzieci. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu konieczne jest zainstalowanie nowoczesnej kamery monitoringu miejskiego.

Opis projektu

Celem niniejszego projektu jest montaż nowoczesnej kamery monitoringu miejskiego, który obejmie teren placu zabaw, znajdującego się na zbiegu ulic Skłodowskiej i Roweckiego.
Zakres prac do wykonania obejmuje:
1. weryfikacja dostępności mediów transmisyjnych pozwalających na przyłączenie do istniejącej sieci monitoringu miejskiego
2. wyznaczenie odpowiedniego miejsca instalacji kamery, tj. takiego, które obejmie swoim zasięgiem cały plac zabaw bez uszczerbku na szczegółowości rejestrowanych obrazów
3. wykonanie dokumentacji studium wykonalności projektu, dokumentacji technicznej przygotowawczej oraz dokumentacji wdrożeniowej
4. zakup odpowiedniej kamery oraz urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do transmisji obrazu
5. fizyczna realizacja projektu na podstawie dokumentacji projektowej

Uzasadnienie

Istniejący plac zabaw jest miejscem zabaw dzieci i młodzieży. Okoliczni mieszkańcy proponują w ramach niniejszego projektu montaż nowoczesnej kamery monitoringu miejskiego. Wpłynie ona pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa osób korzystających z tego obiektu oraz zapobiegnie wielu niepożądanym zachowań i ewentualnej dewastacji urządzeń zabawowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1nowoczesna kamera cyfrowa20 000 zł
2urządzenie transmisyjne2 000 zł
3przyłączenie do sieci monitoringu miejskiego1 000 zł
4dokumentacja techniczna1 000 zł
5montaż1 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymywania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).