Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. KUTNOWSKIE ŁAWKI Z PRZEWIJAKIEM


Lokalizacja

Park Traugutta, Park Wiosny Ludów, tereny rekreacyjne nad rzeką Ochnią

Skrócony opis

Ławki będą posiadały zadaszenie, osłonięcie boczne wraz z przewijakiem, gdzie komfortowo przewiniemy dziecko lub je nakarmimy. Ławki będą opatrzone specjalną tabliczką, mówiącą o przeznaczeniu. Ustawienie ich będzie bardzo dużym ułatwieniem dla rodziców i opiekunów dzieci będących na spacerach i spędzających czas w parkach oraz przy placach zabaw.

Opis projektu

Rodziny oraz opiekunowie  wychodzące z malutkimi dziećmi potrzebują podczas spacerów ustronnego miejsca, aby móc przewinąć dziecko lub je też nakarmić. Obecnie ławki znajdujące się przy parkach czy też placach zabaw uniemożliwiają rodzinom tego. Zwykle są ustawione w pełnym słońcu, co w dni bezchmurne znacznie pogarsza komfort karmienia, czy też przewinięcia dziecka. Ławki, które będą posiadały zadaszenie, osłonięcie boczne wraz z przewijakiem będą idealnym miejscem, gdzie komfortowo przewiniemy dziecko lub je nakarmimy. Ławki będą opatrzone specjalną tabliczką, mówiącą o przeznaczeniu.

Uzasadnienie

Miejsca, które głównie wykorzystywane przez rodziców oraz opiekunów małych dzieci są to :
Park Traugutta, Park Wiosny Ludów czy też teren rekreacyjny Aleje ZHP , a także place zabaw. Wiele spacerujących  lub przebywających na placu zabaw czuje dyskomfort i skrępowanie, ponieważ nie mogą wygodnie nakarmić lub przewinąć w miejscach publicznych , gdzie  często jest tak że muszą spacerujący wracać na czas karmienia lub przewinięcia do domu tracąc urok pięknej pogody i świeżego powietrza dla pociechy. Obawa przed tym czy uda się w spokoju nakarmić lub przewinąć dziecko często prowadzi do zaprzestania spacerów.  Pojawia się stres rodzin, ponieważ często są także starsze dzieci, które bawią  się  na placu zabaw i rodzice muszą odrywać ich od zabawy, aby biec do domu nakarmić lub przewinąć młodszego malucha. Ławeczki osłonięte od słońca i posiadające przewijak   pozwolą na komfortowy spacer tej grupie mieszkańców  naszego miasta, a pozostałym spacerującym pokażą, że w przestrzeni publicznej jest także miejsce , gdzie spokojnie nakarmią i przewiną niemowlę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt jednej ławki = 7000 zł x 3 ławki21 000 zł

Opis realizacji

Rodzice planujący spacer ze swoimi pociechami już mogą skorzystać z nowych ławek z przewijakiem. Znajdują się one w  parku Traugutta, Wiosny Ludów oraz na Alejach ZHP. Projekt zakładał montaż ławek z zadaszeniem oraz osłonięcie bocznym wraz z przewijakiem, gdzie rodzice mogą komfortowo przewinąć lub nakarmić swoje dzieci.

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

BIURO ZIELENI MIEJSKIEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (…).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
KUTNOWSKIE ŁAWKI Z PRZEWIJAKIEM

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie