Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Bezpieczne Barlickiego


Lokalizacja

Ulica Barlickiego, blok nr 8

Skrócony opis

Projekt dotyczy zakupu 2 kamer służących do monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców bloku przy ulicy Barlickiego 4. Kamery zostaną podłączone do systemu monitoringu miejskiego.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu 2 kamer służących do monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców bloku przy ulicy Barlickiego 4. Na ulicy tej często dochodzi do różnych niebezpiecznych sytuacji, a montaż tych kamer pomoże zapobiec podejrzanym zachowaniom i dewastacji budynku, w tym malowanych klatek schodowych. Kamery zostaną podłączone do systemu monitoringu miejskiego.

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Barlickiego wnoszę o zakup i montaż 2 kamer służących do monitoringu. W okolicach naszego bloku dochodzi do różnych niebezpiecznych sytuacji, często zagrażających ich życiu i zdrowiu, Kamery byłyby na zewnątrz bloku. Powyższy problem zgłaszany był wielokrotnie służbom miejskim, a także policji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup oraz montaż kamer45 000 zł

STRAŻ MIEJSKA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest wyższy niż koszt wskazany w formularzu, przekraczający kwotę progową danej kategorii.

Zweryfikowany koszt projektu jest wyższy aniżeli przedstawiony w koncepcji. W uzgodnieniu z projektodawcą ustalono koszt instalacji 2 kamer monitoringu miejskiego w wysokości 45 000 zł.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione kamery pozostaną w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki