projekt nr 43

43. Letnie spotkania taneczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów


Lokalizacja

Kutno

Skrócony opis

Cykliczne spotkania taneczne dla wszystkich mieszkańców Kutna!

W ramach projektu planujemy spotkania skierowane dla trzech grup wiekowych:
dzieci – nauka tańca nowoczesnego;
młodzież i dorośli – nauka tańca towarzyskiego;
seniorzy – nauka tańca towarzyskiego i ladies solo.

Opis projektu

Cykliczne spotkania taneczne dla wszystkich mieszkańców Kutna!

Naszym celem jest promocja aktywności fizycznej a przede wszystkim integracja mieszkańców Kutna, którzy lubią dobrą zabawę i taniec. Chcemy urozmaicić spędzanie wolnego czasu w Kutnie!

W ramach projektu planujemy spotkania skierowane dla trzech grup wiekowych:
dzieci – nauka tańca nowoczesnego
młodzież i dorośli – nauka tańca towarzyskiego
seniorzy – nauka tańca towarzyskiego i ladies solo.

Uzasadnienie

Zadbajmy o nasze zdrowie! Spotkania ruchowe to świetny sposób na poprawienie samopoczucia oraz redukcji stresu. Taniec pomaga rozwijać swoją pewność siebie i daje mnóstwo satysfakcji. To okazja do nawiązania nowych  interesujących kontaktów towarzyskich, polepszenia elastyczności, wytrzymałości, koordynacji oraz pamięci ruchowej. Taniec to czysta radość, która dodaje energii, zwiększa witalność i uwalnia hormony szczęścia.

Wszystkim osobom, które  pragną cieszyć się doskonałą kondycją fizyczną i świetnym samopoczuciem psychicznym zachęcamy  do wsparcia pomysłu i głosowania na nasz projekt :)  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Organizacja25 000 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego

✔ Projekt ogólnodostępny

Projekt zakłada przeprowadzenie spotkań tanecznych w okresie letnim od czerwca do września, w centrum Kutna. Odbiorcami będą trzy grupy wiekowe:
1. dzieci - taniec nowoczesny
2. młodzież i dorośli - taniec towarzyski
3. seniorzy - taniec towarzyski i ladies solo
Koszty projektu zakładają przeprowadzenie spotkań przez 4 m-ce, 2x w tygodniu dla m.in. 12 grup po 15 osób przez 1 godzinę w cenie 150zł/h. Łącznie w ciągu 4 m-cy z zajęć może skorzystać minimum 180 osób. Szacunkowy koszt ww. kalkulacji to min. 14 400 zł/180 osób.

Opinia Kutnowskiego Domu Kultury w sprawie złożonego pomysłu jest pozytywna i przewiduje możliwość realizacji projektu w założonej kwocie.

Pomysł jest odpowiedzą na potrzeby szeroko pojętych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców dla wszystkich grup wiekowych. Aktywizuje różne grupy i kształtuje wzorce aktywnego spędzania czasu poza zajęciami szkolnymi i zawodowymi. Projekt uatrakcyjnia ofertę kultury w mieście, a poprzez bezpłatną możliwość skorzystania z zajęć tanecznych podniesie jej atrakcyjność.

Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta rekomenduje wykonanie projektu w założonej kwocie poprzez dopasowanie istniejących możliwości z oszacowaną kwotą przez autora projektu w celu objęcia wsparciem jak największej grupy mieszkańców warsztatów.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.