projekt nr 41

41. Centrum Kutna znaczone różanymi rzeźbami


Opis projektu

W ramach zadania zostaną wykonane następujące czynności i przedmioty:
zaprojektowanie 5 sztuk małych rzeźb - wielkość do 50 cm (zlecenie) - projekt zgodny ze strategią marki Kutno miasto róż, tradycją różaną i symboliką róży (mogą to być np. wizerunek logo "Kutno miasto róż", gałązki róży Kutno, postaci z książek - np. Mały Książę z różą, itp.
wykonanie z metalu tych rzeźb przez metaloplastyka lub innego artystę (zlecenie)
zamocowanie rzeźb w wybranych miejscach w centrum Kutna.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu "Centrum Kutna znaczone różanymi rzeźbami" jest dalsze kreowanie pożądanego wizerunku miasta, które pragnie wykorzystywać swój historyczny „kapitał róży". Realizacja projektu pozwoli wpisywać się zarówno w historię naszego miasta, jak i w strategię marki "Kutno miasto róż".
Projekt jest kierowany do wszystkich mieszkańców Kutna i jest wyrazem troski o dziedzictwo kulturowe naszego miasta.
Po zrealizowaniu projektu jego efekty będą dostępne dla każdego mieszkańca, gdyż rzeźby stać będą w przestrzeni publicznej (dostęp do nich nie będzie niczym ograniczony).

Opis lokalizacji

Lokalizacja projektu zaplanowana jest na terenie stanowiącym własność Miasta Kutno tj. na ul. Królewskiej, placu marszałka Józefa Piłsudskiego i innych pobliskich ulicach położonych w centrum miasta Kutno.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1projekt rzeźb 5 szt.5 000 zł
2wykonanie rzeźb 5 szt.15 000 zł
3zamocowanie rzeźb 5 szt.5 000 zł

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ładu przestrzennego i promocji gminy.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Wykonane rzeźby będą stanowić majątek Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).