Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Kurtyny wodne w centrum miasta w okresie letnim.


Lokalizacja

Miejsce realizacji projektu to ogólnie Pl. Piłsudskiego.
Dokładne miejsce realizacji jest do ustalenia, po sprawdzeniu w którym miejscu można podłączyć do instalacji wodnej.

Skrócony opis

Ustawienie kurtyn wodnych na placu Piłsudskiego w upalne letnie dni.
Kurtyny rozpylają przyjemną zimną wodę w postaci "mgiełki wodnej"

Opis projektu

Proponuję ustawienie w okresie letnim na placu Piłsudskiego w centrum miasta kurtyny wodne.
Główne działania w celu realizacji projektu to zakup określonych rodzajów kurtyn wodnych, podłączenie je do ujęć wodnych i ustawienie na placu.

Uzasadnienie

Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Kutna. Kurtyny wodne będą ogólnodostępne i będą znajdowały się na głównym placu miasta.
Na pewno największą popularnością będą cieszyły się wśród dzieci. Tym bardziej w okresie letnich upałów.
Oprócz dzieci, sądzę, że spotkają się z akceptacją wszystkich spacerujących, którzy odczują przyjemny wilgotny klimat.
Wszyscy wiemy jaką popularnością cieszy się Fontanna Różana - pójdźmy o krok dalej i dołóżmy na pl. Piłsudskiego kurtyny wodne.
Dodatkowo kurtyny mogą zawierać logo miasta, mogą być w kolorze Systemu Informacji Miejskiej i doskonale promować miasto.
Link do firmy oferującej kurtyny i ich montaż:
https://kurtynawodna.eu/sklep/bramki-cykliczne/bramka-zraszajaca-fresh-large-290x240-cm-cykliczna/

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup różnych rodzajów kurtyn wodnych 2 szt. ok. 5 tys. zł.10 000 zł
2Dodatkowe elementy, węże, złączki6 000 zł
3Instalacja/montaż4 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

BIURO SPORTU I TURYSTYKI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest niższy niż koszt wskazany w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

Biorąc pod uwagę rozpoczęcie funkcjonowania na terenie pl. Marsz. J. Piłsudskiego ogródków gastronomicznych należałoby rozważyć złożenie propozycji by to te firmy w ramach własnej działalności oraz promocji zapewniły tego typu instalację.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupiony sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Realizacja projektu wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.

Załączniki