projekt nr 22

22. Kolorowy różany mural


Lokalizacja

Miejsce realizacji projektu to szczyt budynku Urzędu Miasta Kutno od ulicy Sienkiewicza.
Jest to szczyt budynku, do którego wchodzi się od ulicy Podrzecznej (wejście do Straży Miejskiej)

Skrócony opis

Mural/graffiti wielkoformatowe z motywem różanym na ścianie budynku Urzędu Miasta.

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie graffiti na budynku Urzędu Miasta Kutna.
Zgodnie z propagowaniem hasła Kutno Miasto Róż graffiti byłoby w tematyce różanej.
Np. kolorowa pnąca róża.
Główne działanie to przygotowanie ściany i naniesienie graffiti.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest podniesienie atrakcyjności miasta.
Pokazanie mieszkańcom oraz przyjezdnym, że miasto się rozwija, jest kolorowe i przede wszystkim ten rozwój konsekwentnie nawiązuje do różanej tradycji.
Szare i obdrapane mury zawsze straszą w miastach. Taki mural nie dość, że zamaskuje duży brudny mur to dodatkowo spowoduje, że ulica ożyje, że kutnowska ulica pojawi się na wielu zdjęciach.
Projekt ma dodatkowo ogromną zaletę bo jest absolutnie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców a także turystów.
Nie sposób ominąć wzrokiem pięknego różanego motywu, naniesionego na wysoką na kilkanaście metrów ścianę.
W dodatku to ściana Urzędu Miasta - to pokazuje otwarcie Urzędników na społeczeństwo, to ożywia budynek i sprawia, że robi wrażenie bardziej przyjaznego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie ściany - docieplenie i otynkowanie30 000 zł
2Projekt i wykonanie30 000 zł
3Dodatkowe elementy (np. wynajem rusztowania/podnośnika, itp.)5 000 zł
Łącznie: 65 000 zł

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY oraz WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✘ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest wyższy niż koszt wskazany w formularzu, przekraczający kwotę progową danej kategorii

Przybliżony koszt wykonania muralu to ok. 30 000 PLN. Przygotowanie ściany - jej docieplenie i otynkowanie - ok. 30 500 PLN. Biorąc pod uwagę to, że projekt będzie realizowany w 2020 roku należałoby zwiększyć koszty o ok. 5000 PLN z powodu przewidywanego wzrostu cen. Łącznie realizacja projektu wyniesie ok. 65 000 PLN. Ze względu na szacowaną wartość projektu należałoby przenieść go do innej grupy projektów - projektów dużych.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu promocji gminy.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Wykonany mural pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki