projekt nr 32

32. Różana Altana


Lokalizacja

„Różana altana” –byłaby usytuowana na terenie Przedszkola Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie przy ulicy Józefa Wybickiego 1 obok sąsiadującego placu zabaw. Działka nr 421/5. Teren jest własnością Miasta Kutno, oddany
w trwały zarząd na rzecz PM nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie przy ulicy Wybickiego 1

Skrócony opis

Celem projektu jest obsadzenie różami altany, która istnieje na terenie Przedszkola Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” . Różana altana ma pełnić funkcję relaksacyjną, a także byłaby atrakcją promującą miasto Kutno. Różana altana jest doskonałym miejscem w którym mogą odpocząć dzieci i rodzice korzystające z pobliskiego placu zabaw. Kwitnące róże mają pełnić funkcję estetyczną i relaksacyjną.

Opis projektu

„Różana altana”- to projekt dzięki, któremu przedszkolaki z przedszkola Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” a także mieszkańcy Kutna będą mogli cieszyć się różanym zakątkiem w tej części miasta. Będzie on miejscem odpoczynku dla dzieci przychodzących z rodzicami lub z dziadkami na plac zabaw. Wszyscy będą mogli podziwiać róże  i jednocześnie usiąść i odpocząć w ich otoczeniu. Różana altana będzie miłym zakątkiem, który będzie integrować rodziny oraz zachęcać do ciekawego spędzania wspólnego czasu w oderwaniu od komputerów, telewizorów i tabletów.
Na terenie przedszkola istnieje już altanka i zadanie polegałoby na nasadzeniu róż piennych (kwitnących od maja do października) wokół altany a także na drodze doprowadzającej do niej. Funkcję relaksacyjną mają pełnić dwie ławeczki i huśtawka ogrodowa.
Po zakończeniu realizacji różanej altany będzie ona ogólnodostępna w terminie 01.04-31.10 do godziny minimum 20:00, w terminie 01.11-31.03 do godziny 18:00 w każdym roku kalendarzowym. Zostanie opatrzona w tabliczkę informacyjną. Ogólnodostępność projektu będzie zapewniona dzięki wejściu przez furtkę od ul. Józefa Wybickiego 1.

Uzasadnienie

Na terenie PM nr 17 „Niezapominajka”  istnieje już altana, która może być bardziej atrakcyjna poprzez posadzenie pnących róż oraz róż szczepionych na pniu. Warto zadbać o to miejsce ponieważ będzie ono wizytówką dla przedszkola a także będzie budowało wizerunek Kutna –Miasta Róż.Dzięki realizacji projektu: będzie upiększona przestrzeń przedszkola i jednocześnie przestrzeń miejska,realizowana będzie strategia Kutno-miasto róż, w których mieszkańcy będą mogli z bliska podziwiać róże i cieszyć się nimi każdego roku,„różana altana”  korzystnie wpłynie na wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym, będzie również miejscem spotkań i odpoczynku na świeżym powietrzu wśród natury  zapachu róż, będą również nawiązywać nowe kontakty w społeczności osiedlowej,przebywanie dorosłych i dzieci na świeżym powietrzu na łonie natury przyczyni się do pozyskania pozytywnej energii i poprawy zdrowia fizycznego i emocjonalnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Róże 2 000 zł
2Ławeczki 2 szt, Huśtawka ogrodowa 1 szt1 700 zł
3Pergole 600 zł
4Podłoże 500 zł
5Prace nasadzeniowe i instalacja2 500 zł
Łącznie: 7 300 zł

BIURO ZIELENI MIEJSKIEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu zieleni miejskiej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).