Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 51

51. Nasze boisko osiedlowe przy ul . Wybickiego


Lokalizacja

ul .Wybickiego 2 i Wybickiego 4

Skrócony opis

Przy ul . Wybickiego 2 znajduje się piękne boisko , które od bardzo dawna czeka na remont ,aby okoliczne dzieci mogły grać w piłkę nożną oraz koszykówkę. Planowana budowa nawierzchni wielofunkcyjnej ma na celu umożliwienie uprawiana tam różnych dyscyplin sportu oraz spędzanie miło czasu na świeżym powietrzu w okresie letnim.

Opis projektu

W ramach projektu w pierwszej kolejności zostanie odnowiona nawierzchnia , która zostanie wykonana z trawy sztucznej wielofunkcyjnej w kolorze ceglastym.Zostaną wyremontowane również metalowe  bramki,które znajdują się na boisku oraz zakupione dwa kosze do koszykówki. W późniejszym terminie w dalszej kolejności przy współpracy z administracją RSM Pionier w Kutnie zostanie wyremontowane istniejące ogrodzenie , zamontowane oświetlenie oraz ławki dla osób korzystających z boiska. W tym roku w pobliżu bloku Wybickiego 2 zostanie zamontowana nowoczesna kamera obrotowa podłączona do sieci monitoringu miejskiego ,która obejmie cały teren boiska i zapobiegnie dewastacji mienia , a także poprawi bezpieczeństwo. Renowacja boiska przy ul. Wybickiego 2 ma na celu  dopełnienie powstałych już inwestycji przy ul. Wybickiego oraz Zamoyskiego ,aby stworzyć alternatywne miejsca wypoczynku dla osób mieszkających na osiedlu.

Uzasadnienie

Realizacja tego projektu ma na celu stworzenie dla mieszkańców osiedla miejsca , gdzie będą mogli spędzać wolny czas oraz cieszyć się możliwością uprawiania dyscyplin sportu w sposób komfortowy i bezpieczny. Jest kierowany do osób w różnym przedziale wiekowym zarówno do dzieci , jak i ich rodziców oraz dziadków.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1budowa nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej w kolorze ceglastym o rozmiarach 32 x 20 m100 000 zł

Postęp realizacji

Inwestycja została zakończona 31 lipca 2020 r. Na boisku została położona nowa nawierzchnia oraz zamontowano dwie metalowe bramki oraz kosze do koszykówki.

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań pod warunkiem, że uzyska tytuł prawny do terenu na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie.