projekt nr 40

40. Siłownia plenerowa z uwzględnieniem prostych urządzeń do rehabilitacji ruchowej - etap II.


Lokalizacja

Południowa część Parku Wiosny Ludów w Kutnie.

Skrócony opis

Projekt jest kontynuacją zadania realizowanego w ramach edycji KBO 2018. Celem projektu jest zabezpieczenie siłowni plenerowej przed dewastacją poprzez zamontowanie monitoringu oraz zainstalowanie oświetlenia, które umożliwi korzystanie z siłowni w godzinach wieczornych.

Opis projektu

Kontynuacja projektu z 2018 r. dotycząca siłowni plenerowej z uwzględnieniem urządzeń do rehabilitacji ruchowej na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie, jako projekt duży do kwoty 100 tys. zł. Złożony w 2018 r. projekt dotyczący ww. siłowni przeszedł pozytywnie weryfikację i zostanie zrealizowany pod koniec lipca 2019 r. Siłownia plenerowa będzie zbudowana w południowej części parku, w rejonie skrzyżowania ulic Reymonta i Deotymy. Teren siłowni wyposażony będzie w urządzenia do ćwiczeń firmy "Bodys" oraz ławki, stojak na rowery, kosz i tablicę informacyjną. Celem kontynuacji projektu jest zabezpieczenie przed dewastacją, umożliwienie do korzystania w godzinach wieczornych z siłowni poprzez oświetlenie tego terenu, jak i założenie monitoringu.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zabezpieczenie siłowni plenerowej przed dewastacją poprzez zamontowanie monitoringu oraz zainstalowanie oświetlenia, które umożliwi korzystanie z siłowni w godzinach wieczornych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Monitoring ok.35 000 zł
2Oświetlenie ok. 50 000 zł
Łącznie: 85 000 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

Do realizacji projektu konieczne jest uzyskanie warunków technicznych, pozwolenia konserwatora zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

Realizacja zadania będzie generowała koszty w latach następnych związane z opłatami za pobór energii elektrycznej przez kamerę i oświetlenie.

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10, pkt 14 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (...) oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki