projekt nr 30

30. Zapobieganie depresji u osób nieaktywnych zawodowo


Lokalizacja

Miasto Kutno.

Skrócony opis

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo po 50 r.ż. Obejmować będzie: warsztaty grupowe w tematyce radzenia sobie ze stresem, zajęcie indywidualne - treningi EEG Biofeedback oraz treningi funkcji poznawczych.

Opis projektu

Realizacja projektu obejmować będzie:

- warsztaty radzenia sobie ze stresem – 2 grupy x 10h
- treningi EEG Biofeedback – 40 os. x 10 treningów
- trening funkcji poznawczych – 40 os. x 10 treningów
- projekt i wydruk ulotek promujących projekt
- kampanie w mediach (informacja bezkosztowa na portalach społecznościowych)
Proponowane działania zmierzają do mobilizowania uczestników do pracy nad sobą, rozpoznawania posiadanego potencjału i wykorzystania go w organizowaniu własnego życia.
Technologia EEG Biofeedback przyczyni się do wzmocnienia potencjału intelektualnego oraz rozwijania umiejętności skupiania uwagi, poprawi samopoczucie, pozwoli na lepsze zapamiętywanie.
Udział w zajęciach warsztatowych pozwoli zrozumieć mechanizm powstawania depresji oraz znaleźć sposoby przeciwdziałania jej. Aktywne uczestnictwo w tych zajęciach wzmocni poczucie własnej wartości oraz rozwinie umiejętności interpersonalne i kompetencje społeczne. Pozwoli także zapobiegać rutynie, uniknąć apatii i zniechęcenia.

Uzasadnienie

Projekt przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo po 50 r. ż.  
Problemy ludzi nieaktywnych zawodowo po 50 r.ż. to m.in.:
- utrata pracy
- przejście na emeryturę
- utrata kręgu znajomych
- obniżenie poczucia własnej wartości
- syndrom pustego gniazda
- obniżanie się możliwości intelektualnych i sprawności fizycznej
Skutkiem tychże problemów bardzo często jest pogarszanie się stanu zdrowia oraz depresja.

- Warsztaty radzenia sobie ze stresem mają na celu poprawę ogólnego funkcjonowania osób nieaktywnych zawodowo, poprawę ich samooceny, zwiększenie motywacji oraz zachętę do zdrowego trybu życia. Stres i depresja wiążą się z lękiem, przygnębieniem, konfliktami wewnętrznymi, niską samooceną, obniżonym poczuciem własnej wartości, nieumiejętnym stawianiem sobie celów, zaburzonym odbiorem świata. Na warsztatach będą poruszane tematy ogólnie związane ze stresem, uczestnicy dowiedzą się czym tak naprawdę jest stres, jak powstaje, jakie są jego rodzaje oraz poznają skuteczne sposoby zmniejszenia jego natężenia. Warsztaty będą bogate w praktyczne ćwiczenia służące relaksacji, która jest bardzo przydatna w terapii stresu. Spotkania grupowe to możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi osobami, wspólne szukanie dobrych sposobów radzenia sobie z przeszkodami, wzajemna motywacja do prowadzenia aktywnego życia.

- Osoby biorące udział w treningach EEG Biofeedback otrzymują wizualną i dźwiękową informację o pracy ich mózgu w postaci gier animowanych wyświetlanych na ekranie komputera, poszczególne elementy gry odpowiadają określonym falom mózgowym. Dzięki temu można wzmacniać te częstotliwości, których mózg produkuje zbyt mało a obniżać te, które są zbyt wysokie. Technologia ta jest skuteczną metodą na poprawienie sprawności umysłu bez żadnych skutków ubocznych. Dzięki niej, człowiek uczy się odpowiedniego nastrajania swoich fal mózgowych, co spowalnia procesy otępienne ale także zwiększa kreatywność, wzmacnia motywację i pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.

- Podtrzymywanie i poprawa zdolności umysłowych jest procesem wymagającym systematyczności i czasu, warto jednak podjąć takie działanie - odpowiednie ćwiczenia pomagają utrzymać świeżość umysłu. Trening funkcji poznawczych to forma gimnastyki umysłu, która wspomaga ogólną sprawność mózgu.  Najkorzystniejsze dla sprawności intelektualnej jest jej wszechstronne aktywizowanie. Podczas zajęć każda osoba będzie wykonywała zadania usprawniające m.in. pamięć, koncentrację, płynność i giętkość myślenia, kreatywność, spostrzegawczość, a  wszystko to realizowane będzie w przyjemnej formie i przyjaznej atmosferze.

Proponuję taki projekt, ponieważ sama uczestniczyłam w podobnym przedsięwzięciu. Dzięki temu widzę jak ogromna jest potrzeba realizowania tego rodzaju zajęć dla osób nieaktywnych zawodowo. Problemy emocjonalne i problemy z zachowaniem świeżości umysłu dotyczą coraz to młodszych osób. Jestem pewna, że projekt będzie miał szerokie grono odbiorców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1warsztaty radzenia sobie ze stresem – 2 grupy x 10h x 100 zł x 2 prowadzących4 000 zł
2treningi EEG Biofeedback – 40 os. x 10 treningów x 40 zł 16 000 zł
3trening funkcji poznawczych – 40 os. x 10 treningów x 40 zł16 000 zł
4projekt i wydruk ulotek promujących projekt – 1 tys/szt x 0,50 gr 500 zł
Łącznie: 36 500 zł

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo i zakłada organizację warsztatów, treningów (neurofitness) oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach. Ma m.in. mobilizowanie uczestników do pracy nad sobą, wzmocnienie potencjału intelektualnego, przeciwdziałanie depresji.

Proponowany projekt jest ogólnodostępny, a jego zakres mieści się w określonych ustawą zadaniach własnych gminy (ochrona zdrowia). Konieczne jest określenie zasad rekrutacji oraz przeprowadzenie zgodnie z nimi naboru osób do uczestnictwa w projekcie.

Zaplanowane w projekcie działania wpisują się w Strategię Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 oraz w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwinie umiejętności interpersonalne i kompetencje społeczne u osób nieaktywnych zawodowo po 50 roku życia

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.