Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 59

59. ,, Nasza Wenecja" remont placu zabaw przy ul. Krasińskiego 7 i 1 Maja 17


Lokalizacja

Plac zabaw w rejonie ul. Krasińskiego 7 oraz 1 Maja 17.

Skrócony opis

Plac zabaw przy ul. Krasińskiego 7 i 1 Maja 17 jest jedynym placem na tym osiedlu , na którym bawią się dzieci  w okresie letnim. Z uwagi na małą ilość zabawek należy zamontować nowe , aby zwiększyć komfort bawiących się dzieci . Pilnujący dzieci rodzice oraz dziadkowie będą ćwiczyć na pięknych urządzeniach fitness , a kamera monitoringu będzie strzec ich bezpieczeństwa.

Opis projektu

W ramach projektu należy zamontować nowe urządzenia zabawowe oraz rozważyć remont starych , które są wyeksploatowane i zniszczone. W pobliżu ogrodzenia placu przy parkingu samochodowym znajduje się wolne miejsce na którym zostaną ustawione cztery słupy z ośmioma urządzeniami fitness dla rodziców oraz opiekunów pilnujących dzieci. Na w/w placu brakuje również miejsc siedzących dlatego trzeba dostawić około trzy ławki . Bezpieczeństwa bawiących się dzieci będzie strzec kamera monitoringu zamontowana w rejonie placu zabaw.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zwiększenie komfortu bawiących się dzieci , ponieważ jest to jedyny plac na tak dużym osiedlu . Pilnujący dzieci opiekunowie mogą przeznaczyć czas dla siebie i jednocześnie pilnując dzieci poćwiczyć i poprawić swoją kondycję. Zamontowana blisko kamera wpłynie na bezpieczeństwo dzieci oraz zapobiegnie dewastacji urządzeń zabawowych. W okresie letnim z placu korzysta dużo dzieci z pobliskich osiedli , ilość urządzeń zabawowych jest nie wystarczająca , aby dzieci mogły swobodnie się bawić i spędzać miło czas.
Właścicielem terenu jest RSM Pionier w Kutnie , posiadamy zgodę zarządcy terenu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1montaż kamery monitoringu20 000 zł
2montaż urządzeń fitness30 000 zł
3montaż nowych zabawek na placu zabaw50 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Postęp realizacji

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach swoje projekty w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim 2019 złożyli radni Rady Miasta Kutna: Rober Feliniak i Łukasz Walczak. Gratulacje oraz serdeczne podziękowania za zaangażowanie w rozwój miasta przekazał projektodawcom Zbigniew Wdowiak Zastępca Prezydenta Miasta. W ramach projektu KBO "Nasza Wenecja" został zmodernizowany i uzupełniony o nowe urządzenia zabawowe plac zabaw przy ul. Krasińskiego i 1 Maja 17. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw zostały zamontowane 4 słupy z ośmioma urządzeniami fitness. Opiekunowie bawiących się dzieci mogą aktywnie sprawować pieczę nad swoimi pociechami korzystając z siłowni plenerowej. Koszt realizacji zadania wyniósł 100 000 zł.

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

Realizacja zadania będzie generowała koszty w latach następnych związane z opłatami za pobór energii elektrycznej przez kamerę.

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10, pkt 14 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (...) oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (...)

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Należy nadmienić, że wprawdzie istnieje pisemna zgoda zarządcy terenu (RSM "Pionier") na remont placu zabaw jednakże nie na obowiązującym formularzu; wskazane jest zgodę taką na właściwym formularzu uzupełnić.