projekt nr 59

59. ,, Nasza Wenecja" remont placu zabaw przy ul. Krasińskiego 7 i 1 Maja 17


Lokalizacja

Plac zabaw w rejonie ul. Krasińskiego 7 oraz 1 Maja 17.

Skrócony opis

Plac zabaw przy ul. Krasińskiego 7 i 1 Maja 17 jest jedynym placem na tym osiedlu , na którym bawią się dzieci  w okresie letnim. Z uwagi na małą ilość zabawek należy zamontować nowe , aby zwiększyć komfort bawiących się dzieci . Pilnujący dzieci rodzice oraz dziadkowie będą ćwiczyć na pięknych urządzeniach fitness , a kamera monitoringu będzie strzec ich bezpieczeństwa.

Opis projektu

W ramach projektu należy zamontować nowe urządzenia zabawowe oraz rozważyć remont starych , które są wyeksploatowane i zniszczone. W pobliżu ogrodzenia placu przy parkingu samochodowym znajduje się wolne miejsce na którym zostaną ustawione cztery słupy z ośmioma urządzeniami fitness dla rodziców oraz opiekunów pilnujących dzieci. Na w/w placu brakuje również miejsc siedzących dlatego trzeba dostawić około trzy ławki . Bezpieczeństwa bawiących się dzieci będzie strzec kamera monitoringu zamontowana w rejonie placu zabaw.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zwiększenie komfortu bawiących się dzieci , ponieważ jest to jedyny plac na tak dużym osiedlu . Pilnujący dzieci opiekunowie mogą przeznaczyć czas dla siebie i jednocześnie pilnując dzieci poćwiczyć i poprawić swoją kondycję. Zamontowana blisko kamera wpłynie na bezpieczeństwo dzieci oraz zapobiegnie dewastacji urządzeń zabawowych. W okresie letnim z placu korzysta dużo dzieci z pobliskich osiedli , ilość urządzeń zabawowych jest nie wystarczająca , aby dzieci mogły swobodnie się bawić i spędzać miło czas.
Właścicielem terenu jest RSM Pionier w Kutnie , posiadamy zgodę zarządcy terenu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1montaż kamery monitoringu20 000 zł
2montaż urządzeń fitness30 000 zł
3montaż nowych zabawek na placu zabaw50 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

Realizacja zadania będzie generowała koszty w latach następnych związane z opłatami za pobór energii elektrycznej przez kamerę.

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10, pkt 14 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (...) oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (...)

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Należy nadmienić, że wprawdzie istnieje pisemna zgoda zarządcy terenu (RSM "Pionier") na remont placu zabaw jednakże nie na obowiązującym formularzu; wskazane jest zgodę taką na właściwym formularzu uzupełnić.