projekt nr 54

54. Doposażenie placu zabaw u zbiegu ulic Skłodowskiej i Roweckiego o elementy siłowni zewnętrznej


Opis projektu

Celem niniejszego projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw znajdującego się na zbiegu ulic Skłodowskiej i Roweckiego.
Zakres prac koniecznych do wykonania obejmuje:
1. montaż urządzeń sprawnościowo-zabawowych, np.:
- maszyna do wyciskania pozycji siedzącej
- maszyna do wyciągu górnego
2. montaż elementów tzw. małej architektury, np.:
- ławeczki
- kosze na śmieci
- stojaki dla rowerów

Uzasadnienie

Istniejący plac zabaw swoją charakterystyką jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci. Okoliczni mieszkańcy proponują w ramach niniejszego projektu nadanie nowego, bardziej rekreacyjnego charakteru temu miejscu. Jest to związane z coraz popularniejszym trendem aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie całej rodziny. W związku z tym konieczna jest instalacja nowych urządzeń sprawnościowo-zabawowych, które umożliwią wspólne aktywne spędzenie wolnego czasu. Ważnym argumentem jest to, iż miejsce lokalizacji projektu jest często uczęszczane oraz akceptowane przez społeczność lokalną.

Opis lokalizacji

Okolica bloków usytuowanych u zbiegu ulic Skłodowskiej i Roweckiego. Teren realizacji projektu jest własnością RSM Pionier.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1elementy siłowni zewnętrznej20 000 zł
2elementy tzw. małej architektury5 000 zł

STRAŻ MIEJSKA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (...)

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).