projekt nr 54

54. Doposażenie placu zabaw u zbiegu ulic Skłodowskiej i Roweckiego o elementy siłowni zewnętrznej


Lokalizacja

Okolica bloków usytuowanych u zbiegu ulic Skłodowskiej i Roweckiego. Teren realizacji projektu jest własnością RSM Pionier.

Skrócony opis

W pobliżu bloków umiejscowionych u zbiegu ulic Skłodowskiej i Roweckiego znajduje się plac zabaw dla dzieci. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców konieczne jest doposażenie placu o nowe urządzenia siłowni plenerowej.

Opis projektu

Celem niniejszego projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw znajdującego się na zbiegu ulic Skłodowskiej i Roweckiego.
Zakres prac koniecznych do wykonania obejmuje:
1. montaż urządzeń sprawnościowo-zabawowych, np.:
- maszyna do wyciskania pozycji siedzącej
- maszyna do wyciągu górnego
2. montaż elementów tzw. małej architektury, np.:
- ławeczki
- kosze na śmieci
- stojaki dla rowerów

Uzasadnienie

Istniejący plac zabaw swoją charakterystyką jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci. Okoliczni mieszkańcy proponują w ramach niniejszego projektu nadanie nowego, bardziej rekreacyjnego charakteru temu miejscu. Jest to związane z coraz popularniejszym trendem aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie całej rodziny. W związku z tym konieczna jest instalacja nowych urządzeń sprawnościowo-zabawowych, które umożliwią wspólne aktywne spędzenie wolnego czasu. Ważnym argumentem jest to, iż miejsce lokalizacji projektu jest często uczęszczane oraz akceptowane przez społeczność lokalną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1elementy siłowni zewnętrznej20 000 zł
2elementy tzw. małej architektury5 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

STRAŻ MIEJSKA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (...)

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).