Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 44

44. Przejście dla pieszych Krasińskiego/Łęczycka


Lokalizacja

Ulica Krasińskiego

Skrócony opis

Projekt obejmuje wyznaczenie przejścia dla pieszych:  Przez ulicę Krasińskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Łęczycką,

Opis projektu

Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Krasińskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Łęczycką oraz wyznaczenie krótkiego kontrapasa rowerowego umożliwiającego wjazd rowerem na istniejącą drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Krasińskiego. - Załącznik 1

Uzasadnienie

Brak przejścia przez Krasińskiego obniża bezpieczeństwo osób idących ulicą Mickiewicza w stronę wiaduktu na ulicy Łęczyckiej. Jest to jedyny trakt pieszy łączący centrum z osiedlem Łęczycka i na całej jego długości brakuje przejścia w tym jednym miejscu. Krótki kontrapas dla rowerzystów umożliwi wjazd na istniejącą drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Krasińskiego od strony ulicy Łęczyckiej i Mickiewicza. Należy pamiętać, że miasta są przede wszystkim dla ludzi, a wśród mieszkańców są dzieci, rodzice z małymi dziećmi w wózkach, osoby starsze i niepełnosprawne. Nie można tworzyć sztucznych barier przez które czas dojścia do celu znacznie się wydłuża, a dla niektórych są to bariery w ogóle nie do pokonania. Brak przejścia to dla pieszego kilka minut straty, a nowe przejście to dla kierowcy jedynie kilka sekund straty. To nie przepustowość ulic w centrum miasta jest najważniejsza, lecz wygoda jego mieszkańców, dlatego nie można wszystkiego podporządkowywać komunikacji samochodowej, a właśnie promować alternatywne sposoby przemieszczania się (komunikacja miejska, rowery, chodzenie pieszo). Nie sztuką jest zakazać przechodzenia przez jezdnię - sztuką jest je tak zaprojektować, żeby było bezpieczne i wygodne dla pieszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie8 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna

Po rozmowach z projektodawcą usuwa się pkt. 2 i 3 projektu.

W opinii Wydziału realizacja tego zadania poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w obrębie skrzyżowania z ul. Łęczycką

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przejście dla pieszych Krasińskiego/Łęczycka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie