Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 46

46. Parking Kiss&Ride przy dworcu PKP


Lokalizacja

Ulica 3-go Maja

Skrócony opis

W ramach projektu zostanie wydzielony parking na połowie istniejącego postoju taksówek przed dworcem. Będzie to parking typu "Kiss & Ride", czyli taki w którym będzie można zatrzymać się na maksymalnie 2 minuty i w tym czasie wysadzić lub zabrać pasażera.

Opis projektu

1. Wykonanie chodnika wzdłuż istniejącej zatoki przeznaczonej na postój taksówek (wraz z dojściami do terenu dworca).

/////

2. Wdrożenie nowej organizacji ruchu dzięki której zostanie wyznaczony parking typu "Kiss & Ride" na połowie istniejącej zatoki.

Uzasadnienie

Budowa chodnika poprawi również estetykę tego miejsca, bo zamiast istniejącego przedeptu pojawią się schody, a wokół będzie zadbany trawnik. Nowy parking  typu "Kiss & Ride" przyczyni się do sprawniejszej komunikacji w obrębie dworca i zniweluje duże natężenie ruchu (szczególnie w weekendy) na istniejącym parkingu przed dworcem. W stanie istniejącym bardzo często zdarza się tak, że na drodze manewrowej tworzą się zatory przez zatrzymujące się tylko na chwilę samochody. Powoduje to problemy nawet na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i 3-go Maja. Dzięki nowej zatoce ruch przed dworcem powinien odbywać się płynniej. Wydzielenie parkingu K+R z istniejącego postoju taksówek jest możliwe, gdyż zwykle przed dworcem stoją jedynie 3-4 taksówki i właśnie tyle miejsca dla nich pozostanie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Część 117 000 zł
2Część 23 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego

✔ Projekt ogólnodostępny

Po ustaleniach z projektodawcą zrezygnowano z przejścia dla pieszych (pkt. 1)

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Załączniki

zalacznik-1-a3.pdf