Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 3


Lokalizacja

Rondo Solidarności, ul. Narutowicza, Plac Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Wiosenna, ul. Powstania Styczniowego i ul. Warszawskie Przedmieście.

Skrócony opis

Projekt obejmuje budowę drogi dla rowerów wokół Ronda Solidarności i wyznaczenie dwukierunkowego pasa ruchu dla rowerów na ulicy Narutowicza (od Ronda do Placu Piłsudskiego).

Opis projektu

1. Budowa drogi dla rowerów wokół ronda Solidarności (po stronie zachodniej i północnej) między ulicami 1-go Maja i Narutowicza oraz wyznaczenie dwukierunkowego pasa ruchu dla rowerów na ulicy Narutowicza i Sienkiewicza (do ul. Kilińskiego) wraz z połączeniem w stronę Placu Piłsudskiego. – Załącznik 1

/////

2. Likwidacja dróg dla rowerów na ulicach Wiosennej, Powstania Styczniowego i Warszawskie Przedmieście.

Uzasadnienie

Uzasadnienie pkt. 1: W ramach projektu „Poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych” (KBO 2016) został zalegalizowany ruch rowerowy na ulicy Królewskiej i przyległych placach. W roku 2018 w ramach projektu „Poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 2” (KBO 2017) powstał pas ruchu dla rowerów i kontrapas na ulicy Wyszyńskiego, który połączy ulicę Królewską z drogą dla rowerów w ciągu ulicy Jana Pawła II. Po wykonaniu połączenia rowerowego ulicy Królewskiej w stronę wschodnią warto połączyć ją również z siecią dróg rowerowych po stronie zachodniej. Dzięki temu powstanie nieprzerwany trakt rowerowy od ulicy Jana Pawła II do ulicy 1-go Maja (i dalej do dworca PKP). W ramach tego zadania zostanie rozwiązana kwestia ruchu rowerowego wokół Ronda Solidarności i w przyszłości będzie można podłączać tam kolejne drogi dla rowerów (np. w ciągu ulicy Mickiewicza). Dzięki temu zadaniu istniejąca droga dla rowerów na ulicy 1-go Maja nie będzie się ślepo kończyć przed rondem, lecz będzie miała swoją kontynuację.

/////

Uzasadnienie pkt. 2: Istniejące drogi dla rowerów na tych ulicach są kompletnie niefunkcjonalne i bezużyteczne. Ulice Wiosenna i Powstania Styczniowego są ulicami klasy D o bardzo małym natężeniu ruchu pojazdów. Z tego względu osobna droga dla rowerów jest zupełnie niepotrzebna, bo rowerzyści mogą bezpiecznie jechać po jezdni. Obie drogi dla rowerów nie posiadają przejazdów dla rowerzystów przez ulice poprzeczne i odpowiedniego oznakowania poziomego. Z tego względu jazda po nich jest praktycznie niemożliwa i rowerzyści i tak jeżdżą na tych ulicach po jezdni (wbrew obowiązkowi korzystania z dróg rowerowych). Likwidacja tych dróg dla rowerów przyczyni się do większego komfortu rowerzystów, przy niezmienionym poziomie bezpieczeństwa. Na ulicy Warszawskie Przedmieście natężenie ruchu samochodów w godzinach szczytu jest większe, ale nawet biorąc to pod uwagę nie można zmuszać rowerzystów do jazdy na tak wąskiej, niekomfortowej i przerywanej drodze dla rowerów w dodatku ze słupami energetycznymi w jej skrajni. Paradoksalnie prowadzi to do pogorszenia bezpieczeństwa rowerzystów, a nie do jego podniesienia. Z tego względu ta droga dla rowerów również powinna być zlikwidowana. Oczywiście likwidacji podlega tylko oznakowanie pionowe, bez usuwania nawierzchni, która zostaje przeznaczona na chodnik.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Część 172 000 zł
2Część 23 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest wyższy niż koszt wskazany w formularzu, ale mieści się w kwocie progowej przeznaczonej na zadania w danej kategorii

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna

Realizacja budowy drogi dla rowerów w obrębie Ronda Solidarności pozwoli połączyć istniejące drogi rowerowe na ul. 1 Maja i Pl. Piłsudskiego i zapewni możliwość rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w latach następnych. Likwidację ścieżek rowerowych na ul. Wiosennej, Powstania Styczniowego i Warszawskim Przedmieściu uważamy za zasadną.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.
Realizacja projektu zwiększy majątek Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).