Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. Pluto sprząta po sobie!


Lokalizacja

Teren miasta Kutno, tj. parki, aleje, osiedla.

Skrócony opis

Aby zadbać o komfort nie tylko właścicieli psów ale i tych,którzy spacerują bez zwierzęcego towarzystwa proponujemy montaż około 180 koszy na psie odchody. Oprócz względów praktycznych poprawi to wizerunek miasta i sprawi, że Kutno dorówna pod tym względem większym miastom gdzie kosze tego typu są spotykane w każdym parku. Bądźmy eko! Dbajmy o nasze miasto!

Opis projektu

W ramach projektu zakupionych miałoby być około 180 do 200 pojemników na psie odchody. Proponowany model to kosze "pluto" (zdjęcie w załączniku).
Rozlokowanie koszy na utylizację psich odchodów pomoże właścicielom czworonogów przestrzegać prawa jakim jest obowiązek sprzątania po psie. Znacznie ułatwi to cały proces dbania o czystość oraz podniesie estetykę terenów zielonych.
Montaż koszy w łatwo dostępnych miejscach dla spacerujących w parkach, alejach i osiedlach.

Uzasadnienie

Kutno posiada wiele przepięknych terenów spacerowych nie tylko dla pieszych ale i dla czworonogów. Projekt ma na celu poprawę jakości terenów zielonych najczęściej uczęszczanych przez spacerujących z czworonożnymi pupilami. Na terenach Parku Wiosny Ludów, Aleji ZHP bądź osiedlach obecnie brakuje koszy na psie odchody. Takie urządzenia zachęciłyby właścicieli czworonogów do posprzątania po swoim pupilu.

Mieszkańcom Kutna realizacja tego projektu przyniesie same korzyści:
- ułatwienie procesu sprzątania po czworonogach,
- pozbycie się nieestetycznych widoków i zapachów podczas spacerów,
- zadbanie o poprawę wizerunku miasta,
- poprawa bezpieczeństwa dzieci, które często bawią się, grają w piłkę na terenach zielonych uczęszczanych przez zwierzęta
- podniesienie prestiżu miasta w oczach innych miast podobnych do naszego.
Niedużym kosztem możemy zmienić najpiękniejsze miejsca ale i dzielnice naszego miasta.

Od kilku lat borykamy się z problemem uciążliwych nieczystości na terenach zielonych oraz osiedlach. Na forach społecznościowych, grupach dyskusyjnych, w mediach i wśród społeczności lokalnej cały czas temat jest poruszany jednakże mówiąc kolokwialnie nikt z tym nic nie robi. To nie jest zbyt obciążająca budżet w późniejszych latach inwestycja, a może przynieść wymierne korzyści i zmotywować mieszkańców we włączenie się w proces dbania o nasze miasto.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup pojemników na psie odchody ok. 180 sztuk75 000 zł
2Pozostałe koszty związane z inwestycją 10 000 zł
3Montaż koszy15 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (...) utrzymania czystości i porządku (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione kosze pozostaną w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Pluto sprząta po sobie!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie