Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Sprzątamy po naszych czworonożnych pupilach


Lokalizacja

Głównym miejscem realizacji projektu "Sprzątamy po naszych pupilach" są miejsca spacerowe na osiedlu Grunwald i Batorego. Pojemniki na psie odchody zostaną ustawione w miejscach spacerowych oraz przy głównych ciągach komunikacyjnych.

Skrócony opis

Projekt obejmuje montaż pojemników na psie odchody wraz z podajnikami torebek ekologicznych.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie zamontowanych 30 pojemników na psie odchody wraz z podajnikami torebek ekologicznych przeznaczonych na zbieranie odchodów po psach wyprowadzanych na spacer. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również kampania edukacyjna dotycząca sprzątania psich odchodów.

Uzasadnienie

Celem projektu jest edukacja właścicieli psów dotyczącą sprzątania odchodów oraz dbanie o czystość na trawnikach, chodnikach i w miejscach spacerowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
130 pojemników na psie odchody wraz z podajnikami 15 000 zł
2Montaż pojemników 3 000 zł
3Kampania edukacyjna w prasie 4 000 zł
4Zakup torebek ekologicznych na psie odchody 3 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (...) utrzymania czystości i porządku (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).