projekt nr 49

49. „Wyspy Karaibskie”- sensoryczny plac zabaw


Lokalizacja

Sensoryczny i edukacyjno-terapeutyczny plac zabaw „Wyspy Karaibskie” powstanie na terenie Przedszkola Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie przy ulicy Józefa Wybickiego 1. Działka nr ewidencyjny 421/5. Teren jest własnością Miasta Kutno, oddany w trwały zarząd na rzecz PM nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie przy ulicy Wybickiego 1.

Skrócony opis

Celem projektu jest wykonanie w mieście nowatorskiego placu zabaw „Wyspy Karaibskie” o dużych walorach sensorycznych i edukacyjno-terapeutycznych, który byłby dla dzieci miejscem wielozmysłowego poznawania świata, terapii poprzez zabawę i dostarczałby wielu pozytywnych emocji i wrażeń. Zaplanowana przestrzeń  będzie spełniać funkcje polisensoryczne, relaksacyjne, terapeutyczne i  dydaktyczne.

Opis projektu

Celem realizacji projektu placu zabaw jest jego rewitalizacja zorganizowanie bezpiecznej, otwartej, nowoczesnej przestrzeni o dużych walorach sensorycznych, dydaktycznych i poznawczych dla dzieci harmonijnie  rozwijających się, a także dla przedszkolaków z zburzeniami sensorycznymi i z dysharmoniami rozwojowymi. Zaprojektowany plac zabaw będzie obiektem nowatorskim, innowacyjnym ze względu na starannie przemyślane i dobrane wyposażenie. Zadaniem zaprojektowanej przestrzeni będzie pełna stymulacja słuchowa, wzrokowa, dotykowa i ruchowa. Ścieżka dydaktyczna pozwoli dzieciom poprzez ruch i działania polisensoryczne, wyzwalać pozytywne emocje, które będą stymulować ich wszechstronny  rozwój intelektualny, fizyczny i ruchowy. Sensoryczny plac zabaw będzie zachęcał dzieci z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi, z wadami postawy, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, i z zaburzeniami integracji sensorycznej  do podejmowania aktywności ruchowej, która będzie sprzyjać poznawaniu świata, ogólnemu rozwojowi dzieci wg ich indywidualnych możliwości. Dzieci będą się czuły radosne, odprężone i zrelaksowane.
Plac zabaw będzie podzielony na dwie części: część sportowo - rekreacyjna i część sensoryczna. Proponowany sprzęt i urządzenia zabawowe będą stymulować ich rozwój i funkcje psychomotoryczne.
Nie ma w Kutnie na terenie miejskich przedszkoli placu zabaw, który by usprawniał ruchowo i wielozmysłowo najmłodsze dzieci. Po zakończeniu realizacji będzie on ogólnodostępny w terminie 01.04-31.10 do godz. minimum 20:00, w terminie 01.11-31.03 do godziny 18:00 w każdym roku kalendarzowym.  Zostanie opatrzony w tabliczkę informacyjną. Ogólnodostępność projektu będzie zapewniona dzięki wejściu przez furtkę od strony ul. Józefa Wybickiego 1.

Uzasadnienie

Istniejący plac zabaw wymaga rewitalizacji i renowacji, ze względu na zły stan techniczny a także ma być odpowiedzią na  potrzeby sensoryczne, rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne dzieci. Obecne zabawki wymagają unowocześnienia ponieważ są już przestarzałe, podniszczone i mało atrakcyjne dla przedszkolaków. Nowy plac zabaw będzie miał charakter ogólnodostępny, otwarty dla rodzin z dziećmi. Ze względu na jego innowacyjną formę, kolorystykę i właściwie dobrany sprzęt i urządzenia zabawowe zaspokoi potrzeby rozwojowe, edukacyjne i relaksacyjne dzieci przedszkolnych a także całych rodzin mieszkających i wypoczywających w mieście. Korzystnie wpłynie na wizerunek przedszkola oraz na integrację z lokalną społecznością(spotkania starych i nowych pokoleń).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Urządzenia zabawowo - sensoryczne91 115,94 zł
2Trampolina 1 500 zł
3Palmy dekoracyjne3 884,06 zł
4Wykonanie projektu3 500 zł
Łącznie: 100 000 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI oraz WYDZIAŁ EDUKACJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.

Wydział Edukacji: Projekt zakłada wykonanie nowatorskiego placu zabaw "Wyspy Karaibskie" o dużych walorach sensorycznych i edukacyjno - terapeutycznych. Takie miejsce stworzy dzieciom możliwość wielozmysłowego poznawania świata, terapii poprzez zabawę oraz edukacji. Stworzenie takiego miejsca a następnie udostępnienie wszystkim mieszkańcom wpłynie zapewne na możliwość wartościowego spędzania czasu wolnego, edukację i rozwój najmłodszych mieszkańców, co z kolei może determinować podnoszenie jakości życia mieszkańców (cel zapisany w strategii rozwoju).


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).