Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 49

49. „Wyspy Karaibskie”- sensoryczny plac zabaw


Lokalizacja

Sensoryczny i edukacyjno-terapeutyczny plac zabaw „Wyspy Karaibskie” powstanie na terenie Przedszkola Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie przy ulicy Józefa Wybickiego 1. Działka nr ewidencyjny 421/5. Teren jest własnością Miasta Kutno, oddany w trwały zarząd na rzecz PM nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie przy ulicy Wybickiego 1.

Skrócony opis

Celem projektu jest wykonanie w mieście nowatorskiego placu zabaw „Wyspy Karaibskie” o dużych walorach sensorycznych i edukacyjno-terapeutycznych, który byłby dla dzieci miejscem wielozmysłowego poznawania świata, terapii poprzez zabawę i dostarczałby wielu pozytywnych emocji i wrażeń. Zaplanowana przestrzeń  będzie spełniać funkcje polisensoryczne, relaksacyjne, terapeutyczne i  dydaktyczne.

Opis projektu

Celem realizacji projektu placu zabaw jest jego rewitalizacja zorganizowanie bezpiecznej, otwartej, nowoczesnej przestrzeni o dużych walorach sensorycznych, dydaktycznych i poznawczych dla dzieci harmonijnie  rozwijających się, a także dla przedszkolaków z zburzeniami sensorycznymi i z dysharmoniami rozwojowymi. Zaprojektowany plac zabaw będzie obiektem nowatorskim, innowacyjnym ze względu na starannie przemyślane i dobrane wyposażenie. Zadaniem zaprojektowanej przestrzeni będzie pełna stymulacja słuchowa, wzrokowa, dotykowa i ruchowa. Ścieżka dydaktyczna pozwoli dzieciom poprzez ruch i działania polisensoryczne, wyzwalać pozytywne emocje, które będą stymulować ich wszechstronny  rozwój intelektualny, fizyczny i ruchowy. Sensoryczny plac zabaw będzie zachęcał dzieci z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi, z wadami postawy, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, i z zaburzeniami integracji sensorycznej  do podejmowania aktywności ruchowej, która będzie sprzyjać poznawaniu świata, ogólnemu rozwojowi dzieci wg ich indywidualnych możliwości. Dzieci będą się czuły radosne, odprężone i zrelaksowane.
Plac zabaw będzie podzielony na dwie części: część sportowo - rekreacyjna i część sensoryczna. Proponowany sprzęt i urządzenia zabawowe będą stymulować ich rozwój i funkcje psychomotoryczne.
Nie ma w Kutnie na terenie miejskich przedszkoli placu zabaw, który by usprawniał ruchowo i wielozmysłowo najmłodsze dzieci. Po zakończeniu realizacji będzie on ogólnodostępny w terminie 01.04-31.10 do godz. minimum 20:00, w terminie 01.11-31.03 do godziny 18:00 w każdym roku kalendarzowym.  Zostanie opatrzony w tabliczkę informacyjną. Ogólnodostępność projektu będzie zapewniona dzięki wejściu przez furtkę od strony ul. Józefa Wybickiego 1.

Uzasadnienie

Istniejący plac zabaw wymaga rewitalizacji i renowacji, ze względu na zły stan techniczny a także ma być odpowiedzią na  potrzeby sensoryczne, rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne dzieci. Obecne zabawki wymagają unowocześnienia ponieważ są już przestarzałe, podniszczone i mało atrakcyjne dla przedszkolaków. Nowy plac zabaw będzie miał charakter ogólnodostępny, otwarty dla rodzin z dziećmi. Ze względu na jego innowacyjną formę, kolorystykę i właściwie dobrany sprzęt i urządzenia zabawowe zaspokoi potrzeby rozwojowe, edukacyjne i relaksacyjne dzieci przedszkolnych a także całych rodzin mieszkających i wypoczywających w mieście. Korzystnie wpłynie na wizerunek przedszkola oraz na integrację z lokalną społecznością(spotkania starych i nowych pokoleń).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia zabawowo - sensoryczne91 115,94 zł
2Trampolina 1 500 zł
3Palmy dekoracyjne3 884,06 zł
4Wykonanie projektu3 500 zł
Łącznie: 100 000 zł

Postęp realizacji

Najmłodsi mieszkańcy miasta mogą cieszyć się odnowionym, sensorycznym placem zabaw, który znajduje się na terenie Przedszkola Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” przy ulicy Józefa Wybickiego 1. Projekt „Wyspy Karaibskie” zapewnia bezpieczną, otwartą i nowoczesną przestrzeń o dużych walorach sensorycznych, dydaktycznych oraz poznawczych dla dzieci. Został on podzielony na dwie części: część sportowo - rekreacyjna i część sensoryczną. Ścieżka dydaktyczna sprawi, że poprzez ruch i działania polisensoryczne, dzieci będą wyzwalać pozytywne emocje, które pozytywnie wpłyną na ich wszechstronny rozwój intelektualny, fizyczny i ruchowy. Jest to pierwszy tak innowacyjny plac zabaw na terenie Kutna. Projektodawczynie w towarzystwie pani dyrektor otrzymały gratulacje oraz serdeczne podziękowania za zaangażowanie w rozwój miasta z rąk Zbigniewa Wdowiaka Zastępcy Prezydenta Miasta. Pomysłodawczyniami projektu „Wyspy Karaibskie” - sensoryczny plac zabaw są panie Agnieszka Szatkowska oraz Katarzyna Popielarczyk.

WYDZIAŁ INWESTYCJI oraz WYDZIAŁ EDUKACJI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.

Wydział Edukacji: Projekt zakłada wykonanie nowatorskiego placu zabaw "Wyspy Karaibskie" o dużych walorach sensorycznych i edukacyjno - terapeutycznych. Takie miejsce stworzy dzieciom możliwość wielozmysłowego poznawania świata, terapii poprzez zabawę oraz edukacji. Stworzenie takiego miejsca a następnie udostępnienie wszystkim mieszkańcom wpłynie zapewne na możliwość wartościowego spędzania czasu wolnego, edukację i rozwój najmłodszych mieszkańców, co z kolei może determinować podnoszenie jakości życia mieszkańców (cel zapisany w strategii rozwoju).


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki