Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 44

44. Kutno poznaje stand up


Lokalizacja

Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie

Skrócony opis

Komicy występują na deskach klubów i teatrów w całej Polsce. Przekładając swoje pomysły, przemyślenia i życiowe doświadczenia na język komedii, wplatając odrobinę absurdu bądź też niecodziennego, czarnego humoru. Korzystając z tej formy sztuki dzielą się swoją subtelną opinią na różne tematy od rzeczy trywialnych po złożone ludzkie problemy zawsze wywołując śmiech.

Opis projektu

Stand-up – komediowa forma artystyczna w postaci monologu przed publicznością. Opiera się bardziej na charyzmie wykonawcy oraz kontakcie z publicznością. Artyści stand-upowi za główny cel stawiają sobie rozbawienie publiczności, przywiązują mniejszą wagę do kwestii artystycznych (piosenek i dekoracji znanych z kabaretów). Komicy występują na deskach klubów i teatrów w całej Polsce. Przekładając swoje pomysły, przemyślenia i życiowe doświadczenia na język komedii, wplatając odrobinę absurdu bądź też niecodziennego, czarnego humoru. Korzystając z tej formy sztuki dzielą się swoją subtelną opinią na różne tematy od rzeczy trywialnych po złożone ludzkie problemy zawsze wywołując śmiech.

Projekt obejmuje 3 wieczory stand-up. W każdym po dwóch komików (Stand-up Polska), np Bartosz Zalewski, Sebastian Rejent, Antoni Syrek-Dąbrowski, Błażej Krajewski. Kameralna sala Centrum Teatru, Muzyki i Tańca mieszcząca 130 widzów. Wieczorne spotkania ze stand-upem odbywałyby się w przedziale czasowym od marca do października 2019 roku.

Dystrybucją biletów zająłby się KDK i UM w ramach organizowanych konkursów.

Uzasadnienie

Projekt skierowany do każdego mieszkańca Kutna.
Cel: rozpowszechnienie tej formy komedii w naszym mieście.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt występu 2 komików na sali 130-osobowej (x3)18 450 zł
2Koszt wynajęcia sali (x3)3 690 zł
Łącznie: 22 140 zł

Opis realizacji

Pierwszy występ odbył się 13 września w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Gośćmi byli Tomasz 'Boras' Borkowski oraz Janusz Pietruszka. Na drugim występie, który odbył się 16 października, gościli Adam Grzanka oraz Krzysztof Jahns. Ostatni występ z udziałem Grzegorza Halamy oraz Pauliny Potockiej odbył się 12 grudnia.

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

Opiniowany projekt zakłada realizację występów kabaretowych w formie dotychczas nierealizowanej w Kutnie – czyli stand up. Wybrana przez Wnioskodawców formuła wpisuje się w trendy kabaretowe ostatnich lat. Stand up w skali ogólnopolskiej jest zdecydowanie na fali wznoszącej i niewątpliwie taki występ w naszym mieście byłby ciekawym uzupełnieniem oferty rozrywkowej.

Ewentualna realizacja przedsięwzięcia odbywałaby się przy udziale Kutnowskiego Domu Kultury. Jako miejsce realizacji projektu autorzy wskazują Centrum Teatru Muzyki i Tańca.

Koszty projektu są realne, a jego ogólnodostępność realizowana miałaby być poprzez dystrybucję wejściówek jako nagrody w konkursach.

W przypadku zakwalifikowania do realizacji, niezbędna będzie niezwłoczna rezerwacja zarówno terminu w CTMiT jak i komików.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury (...). Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadanie gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu „Kutno poznaje stand up”.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kutno poznaje stand up

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie