Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 39

39. Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1


Lokalizacja

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie przy ulicy Przemysłowej 6.
Teren jest własnością powiatu kutnowskiego, oddany w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie.

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie innowacyjnej metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena. Stymulacja słuchowa przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi: autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia koncentracji i uwagi, zaburzenia głosu i mowy. Program Johansena należy do grupy oddziaływań terapeutycznych, posiada szeroki zakres indywidualizacji.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie innowacyjnej metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena dla mieszkańców Kutna. Jej twórcą jest duński nauczyciel i psycholog dr Kjelda Johansen. Stymulacja słuchowa skierowana jest do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi oraz różnymi problemami u których stwierdzono: autyzm, zespół Aspergera, ADHD, opóźniony rozwój mowy, niepełnosprawności sprzężone. Indywidualna Stymulacja Słuchu to metoda wspomagająca, opiera się na nagranej na syntezatorze przyjemnej dla ucha muzyce odpowiednio dobranej dla indywidualnych potrzeb dziecka programu. Program dźwiękowy nagrywany jest na płyty CD, muzyka jest tak skomponowana, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości, w zależności od potrzeby stymulacji. Trening poprzedza szczegółowa diagnoza postawiona postawiona na podstawie wykonanego za pomocą audiometru badania słuchu oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnym dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania słuchowego. Program stymulacji trwa od 6 do 10 miesięcy, postępy kontrolowane są przez terapeutę. Terapia tą metodą będzie prowadzona w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie, realizowane będą zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zgodnie z planowanym projektem zakupiony zostanie audiometr oraz przeszkolony terapeuta Johansena. Salę do prowadzenia terapii udostępni Dyrektor Szkoły.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest utworzenie gabinetu do prowadzenia Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie. Metoda stosowana jest w wielu krajach na świecie i cieszy się ona dużym uznaniem. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, iż w naszym mieście nie ma gabinetu, który zajmowałby się tą metodą. Rodzice z dziećmi jeżdżą na terapię do innych miast. Program Johansen skierowany jest do osób z:

- opóźnionym rozwojem mowy
- dysleksją
- ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi
- zaburzeniami uwagi słuchowej
- zaburzeniami percepcji słuchowej
- trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
- porażeniem mózgowym
- osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
- autyzmem

Nowatorska metoda przeznaczona jest nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale również dla dzieci posiadających w zaleceniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej terapię Metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena.
Co daje program Johansen:
- rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
- wspiera naukę i umiejętność czytania
- rozwija rozumienie mowy
- poprawia artykulację
- rozwija komunikację
- harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi
- koordynuje ruchy ciała
- rozwija motorykę

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jet jej dostępność, ponieważ odbywa się ona w domu dziecka. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę w domu i słucha w bezpiecznym, przyjaznym otoczeniu, codziennie 10 minut przez słuchawki, nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Ponadto w trakcie stymulacji Johansena nie ma konieczności rezygnacji z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie. Terapia będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Audiometr12 980 zł
2Szkolenie dwóch terapeutów4 000 zł
Łącznie: 16 980 zł

Postęp realizacji

W środę 20 listopada o godz. 10.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Przemysłowej 6 odbyło się otwarcie projektu "Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena", złożonego przez dwie mieszkanki Kutna, p. Aleksandrę Dębską i Małgorzatę Krzymieniewską. W uroczystym przekazaniu projektu udział wzięli:Pomysłodawczynie, Zastępca Prezydenta Miasta Kutna Zbigniew Wdowiak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 Grzegorz Chojnacki, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Michał Kacprzak, Inspektor Wydziału Kultury Promocji i Rozwoju Miasta oraz Koordynator KBO Liliana Urbańczyk-Wójcik, Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Monika Mikulska. Projektu "Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena" zwyciężył głosami mieszkańców Kutna w ubiegłorocznej edycji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Stymulacja słuchowa skierowana jest do dzieci i młodzieży z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym oraz specjalnymi potrzebami terapeutycznym, posiadających opinie lub orzeczenie Poradnik Psychologiczno-Pedagogicznej, zawierające wskazanie do terapii słuchowej. W ramach zadania zakupiony został audiometr, który będzie służył do diagnozy w Treningu Słuchowym Johansena (IAS). Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena to metoda wspomagająca. Należy do grupy oddziaływań terapeutycznych, posiada szeroki zakres indywidualizacji i obejmuje różne aspekty stymulacji muzycznej, poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej dziecka. Trening poprzedza szczegółowa diagnoza, postawiona na podstawie: wywiadu ogólnego, badania słuchu (wykonanego za pomocą audiometru), testów mowy utrudnionej (test dychotyczny), badania lateralizacji. Następnie terapeuta wysyła dane z diagnozy do Ośrodka Terapii Johansena. Ośrodek ten przygotowuje indywidualny program nagrań dźwiękowych za płycie CD. Zakup płyty jest jedynym kosztem ponoszonym przez rodzica. Cały cykl obejmuje 4-5 płyt. Zaletą metody jest też dostępność do diagnozy i badań kontrolnych w miejscu zamieszkania dziecka (rodzic nie musi ponosić kosztów związanych z dojazdem do innego miasta, kosztów kontroli). Program stymulacji trwa od 6 do 10 miesięcy, a postępy są kontrolowane przez terapeutę co 6-8 tygodni. Terapia metodą Johansena prowadzona będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie w godzinach pracy szkoły. Za realizację zadania odpowiedziany był Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej pozytywnie opiniuje powyższy wniosek.

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena odbywać się będzie w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie.

Proponowany projekt jest ogólnodostępny, skierowany do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi, a jego zakres mieści się w określonych ustawą zadaniach własnych gminy (ochrona i promocja zdrowia).

Zaplanowane w projekcie działania wpisują się w Strategię Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014 - 2020 oraz w Strategię Rozwiązania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2022.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z § 2. ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r , poz. 1591) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce,
w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; (…)

Projekt zakłada realizację w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie, który jest placówką w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). Zatem projekt mieści się w zadaniach Miasta Kutno, przy czym należy zauważyć, że finansowanie
z projektu może dotyczyć tylko mieszkańców Miasta Kutno. Realizacja projektu może nastąpić pod warunkiem posiadania zgody Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Konopnickiej w Kutnie. Projekt jest ogólnodostępny ale
w ograniczonym zakresie czasowym ( godziny pracy Ośrodka).

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie