Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 41

41. Koncerty Rockowo-Klubowe


Lokalizacja

Moto Pub, ul. Grunwaldzka 37 lub inny lokal w którym będzie można zorganizować taki koncert.

Skrócony opis

Koncerty Rockowe z udziałem polskich, ewentualnie zagranicznych wykonawców skierowane do fanów ciężkiego brzemienia z Kutnia i okolic. Imprezy niebiletowe.

Opis projektu

Zorganizowanie 2, 3 lub 4 koncertów rockowych z udziałem polskich i ewentualnie zagranicznych zespołów, które byłyby imprezami niebiletowymi, skierowanymi do mieszkańców Kutna i regionu.
Organizacja obejmuje:
- zaproszenie zespołów
- wynajęcie sceny oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia
- wynajęcie agregatu prądotwórczego (jeżeli będzie taka potrzeba)
- przygotowanie zaplecza technicznego imprezy (wynajęcie ochrony, zatrudnienie osób do obsługi imprezy)
- zapewnienie muzykom i ekipom technicznym noclegu i wyżywienia
- promocja wydarzenia (plakaty, ulotki, inne formy)

Uzasadnienie

Celem projektu jest propagowanie muzyki rockowej w naszym mieście i regionie oraz umożliwienie fanom zobaczenie na żywo zespołów, które z różnych powodów do tej pory nie mogły zagrać w Kutnie. Koncerty rockowe skierowane są do wszystkich mieszkańców, którzy mają ochotę wziąć w nim udział. Ponadto zaproszenie popularnych polskich, rockowych wykonawców podnosi rangę imprezy i przyciąga potencjalnych odbiorców z regionu, a nawet całego kraju. Jest to promocja miasta w całej Polsce.
Koncerty takich zespołów jak PROLETARYAT, MOLLY MALONE'S czy DEZERTER, które odbyły się 2017 roku w ramach wygranego projektu w KUTNOWSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM w 2016 roku cieszyły się bardzo dużą popularnością, a na nadchodzące w obecnym roku kutnowska publiczność nie może się doczekać.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Honoraria dla wykonawców 16 000 zł
2Koszt wynajmu sceny wraz z obsługą6 000 zł
3Wynajęcie ochrony1 000 zł
4Promocja (plakaty, ulotki, itp.)1 000 zł
5Zatrudnienie osób do obsługi imprezy1 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Opis realizacji

Wykonawca projektu: Anti-Violent Agency. Pierwszy koncert w ramach zadania odbył się 26 kwietnia 2019 r. - zespół Cochise. Drugi koncert obył się 15 czerwca - wystąpiły zespoły: Johny Trzy Palce oraz Hultajów Trzech. Trzeci z koncertów odbył się 18 września - wystąpiły zespoły: Ga-Ga Zielone Żabki oraz Pogo-da.

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

DZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

Projekt dotyczący organizacji koncertów rockowych w kutnowskim pubie wzbogaci ofertę wydarzeń kulturalnych w Kutnie.
Kosztorys ujmuje koszty związane z organizacją koncertów (2-4 koncerty, w zależności od zaproszonych zespołów).
Projekt jest ogólnodostępny i możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy dotyczące kultury.
Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Koncerty Rockowo-Klubowe”. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Realizacja zadania musi odbywać się na terenie do którego Miasto będzie posiadało tytuł prawny.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Koncerty Rockowo-Klubowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie