Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 29

29. Warsztaty rozwojowe "Nowe perspektywy"


Lokalizacja

Realizacja warsztatów odbywać się będzie na obszarze wybranej placówki kulturalno-oświatowej np. Kutnowski Dom Kultury czy Młodzieżowy Dom Kultury.

Opis projektu

Warsztaty realizowane będą w dwóch cyklach dla dwóch grup uczestników (max. do 25 osób na grupę). Oba cykle składają się z 4 spotkań po 3 godziny zegarowe, z czego każde dotyczy pracy w innym obszarze umiejętności (łącznie 24 godziny warsztatowe). Projekt obejmuje działania i ćwiczenia w obszarach takich jak: poszerzenie kompetencji uczestników, sprawnej komunikacji, pracy na zasobach, budowania wizerunku. Plan zostanie również dostosowany do potrzeb samych uczestników. Udział w warsztatach może wziąć każdy mieszkaniec Kutna, mający potrzebę dalszego rozwoju.

Uzasadnienie

Celem warsztatów jest podniesienie świadomości oraz kompetencji mieszkańców Kutna, poznanie siebie poprzez pracę na zasobach, wartościach, a co za tym idzie wykreowanie własnej ścieżki życiowo/zawodowej zgodnej z samym sobą. Co więcej, zbudowanie własnego planu działania, a także poszerzenie świadomości o wiedzę, która umożliwi zrealizowanie indywidualnego celu, późniejszą naukę na wymarzonym kierunku studiów, pracę w wybranym zawodzie, bądź też realizację w innych obszarach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty materiałów szkoleniowych dla uczestników1 000 zł
2Koszty promocji1 000 zł
3Koszty wynajęcia sal1 000 zł
4Wynagrodzenia dla prowadzących7 000 zł
Łącznie: 10 000 zł

Postęp realizacji

W grudniu zakończyliśmy przedostatni zwycięski projekt Warsztaty rozwojowe "Nowe perspektywy" w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim 2019. Projekt został złożony przez mieszkańca naszego miasta Macieja Jabłońskiego. Projekt obejmował działania i ćwiczenia w obszarach takich jak: poszerzenie kompetencji uczestników, sprawnej komunikacji, pracy na zasobach, budowania wizerunku. Celem warsztatów było podniesienie świadomości oraz kompetencji mieszkańców Kutna, poznanie siebie poprzez pracę na zasobach, wartościach, a co za tym idzie wykreowanie własnej ścieżki życiowo/zawodowej zgodnej z samym sobą. Co więcej, zbudowanie własnego planu działania, a także poszerzenie świadomości o wiedzę, która umożliwi zrealizowanie indywidualnego celu, późniejszą naukę na wymarzonym kierunku studiów, pracę w wybranym zawodzie, bądź też realizację w innych obszarach.

WYDZIAŁ EDUKACJI:

Projekt ten, zakładający przeprowadzenie warsztatów związanych z szeroko rozumianym rozwojem osobistym mieszkańców Kutna (jak zakłada autor, rekrutacja nie będzie opierała się o dobór teoretyczny a jedynie losowy), wpisuje się w aktualne rozważania dotyczące kompetencji miękkich niezbędnych jednostce w poszukiwaniu adekwatnego kierunku kształcenia, zgodnej z oczekiwaniami pracy - do swoiście rozumianej "transgresji osobistej ku wartościom, ludziom i rzeczom". Problematyka ta ma doniosłe znaczenie zwłaszcza w sytuacji dostrzeganej wśród młodzieży bierności edukacyjnej czy zawodowej lub błędnie dokonywanych wyborów ścieżki rozwoju osobistego. Projekt jest możliwy do zrealizowania, namysłu jednak wymaga sposób rekrutacji, gdyż przy założeniu atrakcyjnego tematycznie cyklu warsztatów
i zakładanej grupie odbiorców 2X25 osób może pojawić się problem z nadmiarem chętnych do udziału w przedsięwzięciu.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu edukacji publicznej i kultury. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – Warsztaty rozwojowe „Nowe perspektywy”. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Realizacja zadania musi odbywać się w na terenie lub w obiekcie do którego Miasto będzie posiadało tytuł prawny.