Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 32

32. Rowerem wzdłuż granic Kutna - trasa z 25 punktami historycznymi o Kutnie/punkty widokowe + mapa i ulotka inormacyjna + metalowa odznaka krajoznawcza i inauguracyjna wycieczka rowerowa


Lokalizacja

Granicami Kutna (do +/-1000m od granicy Kutna) - trasa została wyznaczona kiedyś już przeze mnie. Zaznaczony obszar na mapie jest tylko poglądowy.

Opis projektu

Projekt "Rowerem wzdłuż granic Kutna" ma za zadanie wyznaczenie trasy objazdu Kutna jego granicami (ok. 50km), budowa "kamieni milowych", czyli miejsc informacyjnych/kontrolnych na trasie, wydanie mapy trasy z zaznaczonymi miejscami kontrolnymi, opisem trasy i obiektów na trasie, wydanie ulotki informacyjnej - promocyjnej o trasie (np. na targi turystyczne), wydanie książeczki do zdobywania odznaki trasy, projekt odznaki i wybicie 100 egzemplarzy, organizacja inauguracyjnego rajdu rowerowego (podczas rajdu inauguracyjnego będą wydawane książeczki trasy). Opracowanie regulaminu zdobywania odznaki. Wyznaczonych punktów mogłoby być 25 mniej więcej średnio co 2 km, które będą służyły jako stacjonarny przewodnik po trasie, punkt orientacyjny, że jedzie się właściwą drogą, a miejscem z którego "pobiera się" informacje do książeczki trasy, punkt widokowy, opis obiektu na trasie i fragmentu historii Kutna (na każdym punkcie dodatkowy okres w dziejach opisany)

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego "jednorocznego produktu turystycznego" od A do Z. Jego celem jest nie tylko zachęcania mieszkańców Kutna do rekreacji "po domem", zdrowego trybu życia (rower), ale również do poznawania bogactwa krajoznawczego Kutna jadąc rowerem jego granicami. Wyznaczone miejsca orientacyjne na trasie będą pokazywały najpiękniejsze miejsca w Kutnie (punkty widokowe), przypominały historię obiektu/miejsca/miasta (tablice informacyjne), a wydawana książeczka i możliwość zdobycia odznaki krajoznawczej zachęci do jej objazdu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyznaczenie trasy
2Projekt ulotki i jej druk (5000)500 zł
3Projekt mapy i jej druk (1000)1 000 zł
4Projekt odznaki i jej wybicie w metalu (100)3 000 zł
5Przygowanie regulaminu wycieczki i regulaminu Odznaki
6Organizacja wycieczki inauguracyjnej
7Punty kontrolne/orientacyjne na trasie + tablice informacyjne (25 punktów średno co 2km)5 000 zł
8Opracowanie punktów kontrolnych
Łącznie: 9 500 zł

Opis realizacji

Zadanie publiczne „Rowerem wzdłuż granic Kutna” zostało zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej jako zwycięski projekt Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego edycji 2018. Celem zadania jest nie tylko zachęcanie mieszkańców Kutna do rekreacji poza domem, zdrowego trybu życia (rower), ale również do poznawania bogactwa krajoznawczego miasta. Podczas realizacji zadania współpracowaliśmy z Biurem Turystyki i Sportu Urzędu Miasto Kutno. Poprzez udział w tym zadaniu możecie zdobyć Kutnowską Odznakę Krajoznawczą „Rowerem wzdłuż granic Kutna". W zdobyciu Kutnowskiej Odznaki Krajoznawczej „Rowerem wzdłuż granic Kutna" pomogą Wam bezpłatne materiały, które otrzymacie w siedzibie TPZK: Książeczka trasy zawierająca regulamin Kutnowskiej Odznaki Krajoznawczej „Rowerem wzdłuż granic Kutna” Specjalnie w tym celu przygotowana mapa Kutna. Jadąc rowerem, odwiedźcie 25 miejsc wskazanych na mapie i wypełnijcie odpowiednie miejsca w książeczce trasy. Przyjdźcie do siedziby TPZK z wypełnioną prawidłowo książeczką - tu czeka na Was Odznaka. Regulamin Kutnowskiej Odznaki Krajoznawczej "Rowerem wzdłuż granic Kutna" ⤵️⤵️⤵️ 1. Kutnowska Odznaka Krajoznawcza „Rowerem wzdłuż granic Kutna" (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona przez Prezydenta Miasta Kutno i jest przyznawana w latach 2020-2021 przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (zwane dalej TPZK) w ramach zadania publicznego realizowanego ze środków finansowych Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację walorów krajoznawczych i tradycji historycznych Kutna. 3. Odznakę zdobywa się poprzez udział w turystyce rowerowej i zwiedzanie wyznaczonych miejsc w Kutnie. 4. Dla zdobycia Odznaki należy spełnić poniższe warunki: a) być mieszkańcem Kutna; b) mieć ukończone 18 lat; c) pobrać z siedziby TPZK, 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 20, tel. 24 2527272, bezpłatne materiały: mapę Kutna z wyznaczonymi 25 punktami i książeczkę trasy z regulaminem; d) zwiedzić, jadąc rowerem, 25 punktów widokowych zgodnie z niniejszym regulaminem, pobraną mapą i książeczką trasy; e) uzupełnić wskazane miejsca w książeczce trasy; f) książeczkę trasy dostarczyć do TPZK, które prowadzi weryfikację spełnienia warunków regulaminu i nadaje Odznakę. 5. Czas zdobywania Odznaki nie jest limitowany (ale musi się zamknąć w latach 2020-2021, zgodnie z pkt. 1 Regulaminu). 6. W kwestiach spornych decyzję podejmuje TPZK. Jeśli nie posiadacie własnego roweru, do wykonania zadania możecie skorzystać z roweru publicznego. W Kutnie, w 13 miejscach znajdują się stacje rowerowe, na których do dyspozycji macie łącznie 110 rowerów. Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Komentarz

BIURO SPORTU I TURYSTYKI:

Przedsięwzięcie jakie wiąże się z wyznaczeniem trasy objazdu granicami Kutna z najciekawszymi jego miejscami, punktami widokowymi oraz stworzenie i wydanie mapy jak i ulotki-promocyjnej z informacją przebiegu z opisami obiektów i trasy wydaje się być ciekawym dla mieszkańców i turystów odwiedzającym miasto atrakcją turystyczną.

Osoby, które wybiorą się zgodnie z proponowaną przez mapę trasą, będą odwiedzać miejsca, które wiążą ze sobą ciekawe historie Kutna.

Pomysł z przygotowaniem materiałów poligraficznych jest też godny poparcia.

Projekt może zachęcać mieszkańców do czynnego spędzenia czasu wolnego na rowerze co za tym idzie upowszechniania zdrowego trybu życia.

Mając na uwadze wstępne rozeznanie w tego typu projektach, podana przez Wnioskodawcę kwota projektu może okazać się zbyt niska, ale wniosek należy uznać za realny do realizacji.

Biuro Sportu i Turystyki proponuje wpisać projekt do realizacji jako wsparcie takiego zadania w trybie dotacji celowej.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych (…); promocji gminy. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadanie gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu „Rowerem wzdłuż granic Kutna – trasa z 25 punktami historycznymi o Kutnie/ punkty widokowe + mapa i ulotka informacyjna + metalowa odznaka krajoznawcza i inauguracyjna wycieczka rowerowa” pod warunkiem realizacji zadania na terenach, do których Miasto będzie posiadało tytuł prawny.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rowerem wzdłuż granic Kutna - trasa z 25 punktami historycznymi o Kutnie/punkty widokowe + mapa i ulotka inormacyjna + metalowa odznaka krajoznawcza i inauguracyjna wycieczka rowerowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie