Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 34

34. Pocztówki (Odkrytki) z Kutna


Lokalizacja

bez terenu - projekt dotyczy pocztówki

Opis projektu

Celem jest wykonanie projektu i druk pocztówek z Kutna w 10 różnych wersjach - wyłącznie ze zdjęć Kutna zrobionych przez uczestników kutnowskich konkursów fotograficznych. Pocztówki będą przeznaczone dla mieszkańców Kutna (i innych osób) bezpłatnie. Ilość wydrukowanych pocztówek to 10.000 (1 tys. - 1 wzór). Zdjęcia powinny być wyłonione w głosowaniu przez mieszkańców Kutna (mieszkańcy głosują wybierając 10 zdjęć obiektów, przyrody, ulic, budynków, krajobrazów itp., ale wyłącznie z Kutna i zrobionych podczas kutnowskich warsztatów fotograficznych).

Uzasadnienie

Kutno jest pięknym miastem, ale niestety nie posiada bogatej gamy własnych pocztówek (za wyjątkiem 2 rodzajów kart pocztowych oraz kolekcjonerskich kart pocztowych). Przy czym jednocześnie w Kutnie jest wielu fotografów zajmujących się hobbystycznie i zawodowo fotografią. Pracują nad swoim warsztatem prywatnie, lub są zrzeszeni w klubach/kołach. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału kutnowskich fotografów do "wyprodukowania" 10 kutnowskich kart pocztowych (ze zdjęć zrobionych podczas kutnowskich warsztatów fotograficznych).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
110 projektów kart pocztowych 500 zł
2Druk 10.000 kart pocztowych (10 x 1.000)2 500 zł
Łącznie: 3 000 zł

Postęp realizacji

Zadanie wykonane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Wykonanych zostało 1000 opakowań zbiorczych, a w nich po 10 sztuk różnych kart pocztowych z widokiem Kutna (łącznie 10.000 sztuk kart). 1 października w Dworku Modrzewiowym odbyło się podsumowanie projektu.

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

• projekt ogólnodostępny
• projekt możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego
• projekt mieści się w określonych ustawą zadaniach własnych gminy (kultura i promocja gminy)
• szacunkowe koszty projektu mieszczą się w kosztach małego projektu KBO

Założenia projektu wskazują na ograniczony dostęp mieszkańców do bezpłatnych pocztówek obrazujących miasto Kutno i jednocześnie istniejące możliwości pozyskania wybranych i najlepszych zdjęć do opracowania i druku kart pocztowych od osób z Kutna zajmujących się hobbystycznie lub zawodowo fotografią.
Koszty projektu zostały oszacowane właściwie, ale po uwzględnieniu wyjaśnień autora (mail z dn. 09.05.2018 r. w załączeniu) oraz istniejących możliwości i oferty wykonania projektu/wydruku na rynku, proponuje się dodanie elementów kosztów oraz zwiększenie wartości poszczególnych kosztów tj.

• projekt kart pocztowych - 10 szt. x 60,00 zł = 600,00 zł
• druk kart pocztowych - 10 szt. x 1000 szt. x 0,35gr = 3 500,00 zł
• opakowania do kart pocztowych (10 szt. w 1 opakowaniu) - 1000 szt. x 2,00 zł = 2 000,00 zł
• zakup zdjęć - 10 szt. x 100 zł = 1000,00zł

Proponowany łączny koszt projektu wyniesie 7 100,00 zł (siedem tysięcy sto złotych 00/100). Cel projektu jest odpowiedzią na potrzeby kulturalne mieszkańców oraz potencjalnych turystów, odwiedzających, gości. Produkt projektu podkreśli naturalne walory, dziedzictwo narodowe i tożsamość Kutna. Poprzez nieodpłatną formułę umożliwi skuteczne dotarcie do grupy docelowej oraz będzie stanowić narzędzie marketingowe wykorzystane w promocji integralnie związanej z promocją miasta Kutna.

Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta pozytywnie opiniuje ww. projekt.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; promocji gminy. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu „Pocztówki (Odkrytki) z Kutna”. Pocztówki mogą być rozprowadzane w ramach promocji miasta.