Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Siłownia plenerowa z uwzględnieniem prostych urządzeń do rehabilitacji ruchowej w Parku Wiosny Ludów


Lokalizacja

Park "Wiosny Ludów" - polana - zakątek płd-zach. Rejon skrzyżowania ulic: Reymonta-Deotymy

Skrócony opis

Polana w parku "Wiosny Ludów" w Kutnie z siłownią plenerową z urządzeniami do rehabilitacji ruchowej - ogólnodostępna.

Opis projektu

Wskazane miejsce do realizacji projektu to polana o powierzchni ok. 250 metrów kwadratowych w otoczeniu drzew, całkowicie wolne od roślinności typu: drzewa, krzewy. Dotychczas nie zostało zagospodarowane. Do miejsca tego dobiegają alejki parkowe i jest ono dostępne od strony ul. Deotymy, co umożliwi dotarcie osób niepełnosprawnych. Charakter tego miejsca sugeruje wręcz, aby właśnie tu powstała siłownia plenerowa z uwzględnieniem urządzeń do rehabilitacji ruchowej. Z dokonanego rozpoznania wynika, że okolice parku "Wiosny Ludów" zamieszkują osoby z różnymi dolegliwościami ruchowymi, zainteresowane korzystaniem z takich urządzeń. Ponadto w ostatnim okresie czasu - po rewitalizacji parku - systematycznie przybywa osób odwiedzających park, uprawiających sport. Urządzenia rehabilitacyjne byłyby doskonałym urozmaiceniem ćwiczeń dla tych osób. Wnioskujemy o następujące urządzenia: orbitrek, motyl, narciarz, jeździec motyl, rewers, biegacz wahadło. Wskazane byłoby usadowienie kilkustanowiskowego stojaka rowerowego, kilku ławek i dodatkowego oświetlenia z monitoringiem.

Uzasadnienie

Przedmiotowa siłownia plenerowa niewątpliwie wpłynie na atrakcyjność miejsca jakim jest park "Wiosny Ludów". Będzie służyła poprawie zdrowia, kondycji fizycznej znacznej grupie osób zamieszkujących w tym rejonie i odwiedzających park. W tym rejonie brak jest takiego obiektu, dlatego jest on bardzo pożądany.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Siłownia plenerowa 100 000 zł

Postęp realizacji

Wykonano dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia miejsca lokalizacji siłowni, dokumentacji projektowej i kolorystyki urządzeń w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi. Termin realizacji projektu - do końca lipca 2019 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Lokalizacja: obręb Śródmieście działka nr 1798/17.
Właścicielem działki jest Miasto Kutno.
Dokładna lokalizacja - park Wiosny Ludów polana - zakątek płd.-zach., w rejonie skrzyżowania ulic Reymonta - Deotymy.
Projekt jest możliwy do realizacji pod warunkiem uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wnioskodawcy zrezygnowali z wykonania monitoringu i oświetlenia.

✔ Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym.

✔ Koszt projektu mieści się w kosztach dużego projektu budżetu obywatelskiego.

UWAGA:
Na wykonanie siłowni plenerowej w Parku Wiosny Ludów wpłynęły 2 wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Wniosek nr 11 i wniosek nr 37. Wnioskodawcy wniosku nr 11 na tym etapie nie zgadzają się na zmianę zaproponowanej lokalizacji. Wnioskodawca wniosku nr 37 określił lokalizację wariantowo jako: okolice placu zabaw lub w innej części parku, w miejscu widocznym dla odwiedzających park.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu Siłownia plenerowa z uwzględnieniem prostych urządzeń do rehabilitacji ruchowej. Zadanie będzie realizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kutno. Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Z tego względu, że projekt jest przewidziany do realizacji na terenie Parku Wiosny Ludów – wpisanym do rejestru zabytków, projekt jest możliwy do realizacji pod warunkiem uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Załączniki