Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Jadłodzielnia - nie marnuj jedzenia


Lokalizacja

Proponowana jedna z lokalizacji: przy MOPS (ul. Warszawskie Przedmieście 10A) albo przy Wspólnym Domu (ul. Wyszyńskiego 11) - na zewnątrz, w miejscu ogólnodostępnym, w zasięgu gniazdka z przedłużaczem

Opis projektu

Jadłodzielnia to ogólnodostępny punkt wyposażony w regał z półkami i lodówkę, w którym można pozostawiać niewykorzystane produkty żywnościowe i w ten sposób ograniczyć ilość marnowanego jedzenia, jednocześnie dzieląc się nim z tymi, który go bardziej potrzebują. Zasady są proste - każdy może zostawić jedzenie na półce lub w lodówce albo wziąć je stamtąd. Wykluczony jest tylko alkohol, surowe mięso i inne łatwo psujące się produkty. Takie punkty wymiany żywności działają już w kilkunastu miastach w Polsce i coraz szybciej ich przybywa. Docelowo jadłodzielnia byłaby odsługiwana przez wolontariuszy, których nabór przeprowadziłby Urząd Miasta.

Uzasadnienie

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom pożytecznego wykorzystywania nadwyżek jedzenia, pomoc osobom potrzebującym oraz upowszechnianie idei wolontariatu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Duża lodówka (wysokość ok. 180 cm, szerokość i głębokość ok. 60 cm)2 500 zł
2Wykonanie zamykanego regału z półkami na jedzenie i miejscem na lodówkę (szerokość ok. 300 cm, wysokość ok. 190 cm, głębokość ok. 70 cm; przykładowa konstrukcja na załączonym zdjęciu)1 500 zł
3Opracowanie i wykonanie tablicy z regulaminem oraz oznakowania jadłodzielni300 zł
4Przedłużacz ok. 20 m lub dłuższy (w zależności od lokalizacji)100 zł
5Kampania informacyjna o jadłodzielni i nabór wolontariuszy1 000 zł
Łącznie: 5 400 zł

Postęp realizacji

Projekt został uruchomiony 4 listopada. Jadłodzielna znajduje się w Banku Żywności przy ulicy Bema 3 i jest otwarta w godzinach 7-15. Jadłodzielnia to ogólnodostępny punkt wyposażony w regał z półkami i lodówkę, w którym można pozostawiać niewykorzystane produkty żywnościowe i w ten sposób ograniczyć ilość marnowanego jedzenia, jednocześnie dzieląc się nim z tymi, który go bardziej potrzebują. Zasady są proste - każdy może zostawić jedzenie na półce lub w lodówce albo wziąć je stamtąd. Wykluczony jest tylko alkohol, surowe mięso i inne łatwo psujące się produkty.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego punktu, w którym można pozostawiać niewykorzystywane produkty żywnościowe. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć ilość marnowanego jedzenia i umożliwi dzielenie się nim z osobami potrzebującymi.
Proponowany projekt jest ogólnodostępny a jego zakres mieści się w określonych ustawą zadaniach własnych gminy (pomoc społeczna).
Zaplanowane w projekcie działania wpisują się w Strategię Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 oraz w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022.
Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej pozytywnie opiniuje powyższy wniosek.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z pomocy społecznej(..). Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – Jadłodzielnia – nie marnuj jedzenia. Zakupione wyposażenie i sprzęt będzie stanowić majątek Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Załączniki